Sayfa: [1] 2 3 ... 5   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: sınıf geçme yönetmeliği değişti  (Okunma Sayısı 24118 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ergül
VIP Üye
******

Performans: 37
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1037


« : 12 Haziran 2008, 08:06:21 »


12 Haziran 2008 PERŞEMBE   Resmî Gazete   Sayı : 26904
YÖNETMELİK
Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

   MADDE 1 – 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ş) ve (t) bentleri eklenmiştir.
   "ş) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,"
   "t) Yeterlik Sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan okul/kurumlarda öğrencilerin birinci yabancı dil ve Türkçe dersinde yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı"
   MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "Alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu Yönetmelikte belirtilen özüre dayalı hâllerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilirler. "
   "10 uncu sınıf sonunda;
   a) Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluluğu devam eder. Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hâller dışında alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır.
   b) Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir.
   c) Mesleki ve teknik ortaöğretimde, alan/dal seçimi ve değiştirilmesiyle ilgili iş ve işlemler 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."
   "Nakli yapılan öğrencilerden geldiği okulda alanı bulunmayanlar, kendisinin ve velisinin isteği de dikkate alınarak uygun bir alana yönlendirilir. Bu şekilde alan değiştiren öğrenciler, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder."
   MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır."
   MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "3) İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil veya geçiş yapan öğrencilerin dönem notları, bu madde hükümlerine göre belirlenir."
   MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait puan bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır."
   "b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait not bulunmaması hâlinde yetiştirme programı puanından elde edilen nottur.Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait notun bulunmaması hâlinde sorumluluk sınavı puanından elde edilen nottur. Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalamasıdır."
   MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;"
   MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "MADDE 34 – Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.
   Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
   Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez."
   MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "Hazırlık Sınıfında Yeterlik Sınavı ve Dokuzuncu Sınıfa Geçiş
   MADDE 35 – Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Mezuniyet ve benzeri puanların belirlenmesinde dikkate alınmaz.
   Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları usul ve esaslarına göre yapılır. Her iki dersten de en az 3 alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.
   Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar. Yabancı dil dersi ile Türkçe dersi sınavlardan en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9 uncu sınıfına kayıtları, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
   İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfından hazırlık sınıfına nakil veya geçiş, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır."
   MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar."
   MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem notu bulunmayan dersler için ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede yetiştirme programı uygulanır. Bu programlarda görev alacak öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Diğer kurumlardan görevlendirilen öğretmenler hakkında kurumlarına bilgi verilir. Bu programda işlenecek konular ve programın süresi, bir dönemdeki ders saati toplamından az olmamak üzere okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak, programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Dönem ve yıl sonu puanı ve notu bu puanlara göre belirlenir."
   MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yeralan "7 iş günü" ibaresi "5 iş günü" olarak değiştirilmiştir.
   MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "MADDE 41 – Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;
   a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,
   b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına
   alınırlar.
   Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.
   Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.
   Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir."
   MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "MADDE 42 – Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir. Sınav programında yer alması düşünülen dersler program ilan edilmeden önce değiştirilebilir.
   Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir."
   MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "7 iş günü" ibaresi "5 iş günü" olarak değiştirilmiştir.
   MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   "b) Ders yılı sonunda mezun olabilecek durumda olmasına rağmen ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavlarına girenler için bu sınav dönemlerinin,"
   MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
   "GEÇİCİ MADDE 6 – 2007-2008 Öğretim Yılında 11 inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre alan değiştirebilir.
   MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.”
   MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
   MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Kayıtlı
gunban
VIP Üye
******

Performans: 1535
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2505


Güzel günler göreceğiz; güneşli günler, .....


« Yanıtla #1 : 12 Haziran 2008, 08:33:33 »

  "MADDE 34 – Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.
"MADDE 41 – Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;
   a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,
   b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına
   alınırlar.
   Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.
   Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.

Haydi hayırlısı!
Kayıtlı


Dört nala gelip uzak Asya\'dan
Akdeniz\'e bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim........
GÜNER
VIP Üye
******

Performans: 163
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1202


« Yanıtla #2 : 12 Haziran 2008, 08:52:47 »

Hayırlısı diyemeyeceğim bunun ikinci aşaması yakında gelir o da ders barajını kaldırdık diye ama korkum sınıf geçme puanının 15-20 lere çekilmesi!!!!!!
Kayıtlı
Cahit ERAYDIN
VIP Üye
******

Performans: 2063
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 4836


Cahit Eraydın coğ.öğrt.


« Yanıtla #3 : 12 Haziran 2008, 09:02:21 »

Bu yönetmeliği uygulamaya koymadan önce bizlerden görüş almışlardı biliyorsunuz!! buda demektirki bu değişikliği bizler istedik :Smiley :Smiley şikayet etmek yok  :Smiley
KayıtlıBayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak; eğer uğrunda ölen varsa vatandır
ugur19
Site Yöneticisi
*******

Performans: 991
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3596


« Yanıtla #4 : 12 Haziran 2008, 09:27:45 »

Yıl sonu gelmiş değişikliğe gidiliyor.Bunu bir sonraki eğitim-öğretime taşımak çok mu zor.Tam da sorumluluk sınavlarının programını görevlerini herşeyi hazırlamıştık.Sil baştan tekrar yapacağız şimdi.
Kayıtlı

BİLİMLERİN KRALİÇESİ COĞRAFYA...
kt
VIP Üye
******

Performans: 649
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3775« Yanıtla #5 : 12 Haziran 2008, 10:04:18 »

    Yakında başımıza taş yağacak. "Böyle memleket vallah billah görülmemiştir."
Kayıtlı

Dünyayı güzellik kurtaracak...
yusufdukkel
Uzman Üye
*****

Performans: 85
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 436« Yanıtla #6 : 12 Haziran 2008, 10:33:13 »

Dereyi geçerken at değiştirmek bu olsa gerek?!
Kayıtlı

İskenderun Demirçelik Anadolu Lİsesi
yusufdukkel
Uzman Üye
*****

Performans: 85
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 436« Yanıtla #7 : 12 Haziran 2008, 10:35:31 »

BU arada bu yaz tatil planı yapmasak iyi olacak.
Kayıtlı

İskenderun Demirçelik Anadolu Lİsesi
HAKB
Uzman Üye
*****

Performans: 42
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 273


« Yanıtla #8 : 12 Haziran 2008, 10:52:06 »

 tatil süremizde oldukça kısaldı 10 temmuzda tatil başlayıp 18 ağustosta bitecek hatta 10 temmuzdan 10gün  sonraya kadar öğrencilerin seçmeli dersleri için bellenecek diyenlerde var
Kayıtlı
kt
VIP Üye
******

Performans: 649
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3775« Yanıtla #9 : 12 Haziran 2008, 11:02:37 »

tatil süremizde oldukça kısaldı 10 temmuzda tatil başlayıp 18 ağustosta bitecek hatta 10 temmuzdan 10gün  sonraya kadar öğrencilerin seçmeli dersleri için bellenecek diyenlerde var

  Sorumluluk Eylül'ün ilk haftası. 18 Ağustos nerden çıktı öğretmenim.
Kayıtlı

Dünyayı güzellik kurtaracak...
zondever
Üye
**

Performans: 37
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 81Site
« Yanıtla #10 : 12 Haziran 2008, 11:03:06 »

18. Ağustos'da sorumluluk sınavı toplantısı vardı.Sorumluluk sınavları eylül ayına alındı.
Kayıtlı
uğur01
Uzman Üye
*****

Performans: 168
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 400


« Yanıtla #11 : 12 Haziran 2008, 11:15:25 »

bugün hocalara yardım için okuluma gittim karnelerin dağıtılmasından bir gün önce yapılan bu değişikliğe herkesin tepkisi vardı
daha önceki yönetmelik değişikliğine alışmaya başlamıştıkki hemen yenisi geldi diyor bir hocam
öğrencilerde seviniyorlar ama bilmiyorlarki bu onlara daha zor olucak
burası türkiye burda herşey olur
eğitim sistemimizi ne kadar ciddiye alıyorlar değilmi değerli hocalarım
Kayıtlı

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
                      M.K.ATATÜRK
ugur19
Site Yöneticisi
*******

Performans: 991
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3596


« Yanıtla #12 : 12 Haziran 2008, 11:19:02 »

23 Hazirandan itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları yapılacak ve en fazla 3 hafta içinde bitirilecek.Ortalama Yükseltmeye her öğrenci Sorumluluklara ise 10, 11 ve beklemeler girecek.Bu sınavlar geçen yıl Ağustos ta yaptığımız sınavlardı.Eylül de ise Haziran ayında yapılan Sorumluluk Sınavları yapılacak.Yani 2 yıl önce yapılan uygulama tekrar geldi.
Kayıtlı

BİLİMLERİN KRALİÇESİ COĞRAFYA...
Karakoç
Deneyimli Üye
****

Performans: 19
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 155


« Yanıtla #13 : 12 Haziran 2008, 11:29:17 »

bence son derece olumlu bir değişiklik
sadece zamanlaması biraz sıkıntıya neden olacak..
hadi hayırlısı bu son olur inşallah!
Kayıtlı
kt
VIP Üye
******

Performans: 649
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3775« Yanıtla #14 : 12 Haziran 2008, 11:31:57 »

bence son derece olumlu bir değişiklik
sadece zamanlaması biraz sıkıntıya neden olacak..
hadi hayırlısı bu son olur inşallah!


"son derece olumlu" derken Huh?
Kayıtlı

Dünyayı güzellik kurtaracak...
Sayfa: [1] 2 3 ... 5   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic