Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tropikal Yağmur Ormanları  (Okunma Sayısı 5906 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
M.Sami KÖROĞLU
Admin
Site Yöneticisi
*******

Performans: 2999
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 5010


Adıyaman


Site
« : 08 Temmuz 2008, 22:43:37 »


TROPİKAL YAĞMUR ORMANLARI TEHDİT ALTINDA

1980 yılında dünyada 11.3 milyon hektar orman yok edilmişti. 1990 yılında bu sayı 17 milyon hektara ulaştı. Bu korkunç kırım, sanayileşmiş 7 büyük devletin başkanlannı ortak tavır almaya zorladı. 1990 temmuzunda Houston'da zirve toplantısında tropikal ormanlarda kınm sorunlan tartışıldı. Sorun üzerinde ivedilikle düşünülmesi gerektiği dile getirildi.

Tropikal yağmur ormanlannın yok edilmesi sömürgecilikle ve sanayi devrimi ile başladı. Önceleri bu ormanlar içlerinde banndırdıklan az sayıda insan kütlesi ve yaban hayatı (fauna) ile birlikte kmmdan, katliamdan uzakta olağan yaşayışını sürdürüyordu. Gerçi yıldınm düşmesi, dallann sürtünmesi sonucu çıkan yangınlar, tarla açmak, sürek avlannda hayvanlann yönünün istenilen yere olmasını sağlamak amacıyla ormanlar yakılmaktaydı; fakat bunlar büyük orman varlığına zarar verecek boyutlara varmıyordu.

Endüstri devrimiyle birlikte Avrupa'da büyük bir hammadde açığı doğdu. Sonuçta sömürgecilik (colonialism) başladı. Beyaz Avrupalı Afrikanın, Asya'nın, Güney Amerika'nın özellikle ormanca zengin tropikal bölgelerinde yerli halkları çalıştırarak yer altı ve yerüstü kaynaklan aşın derecede sömürdü. Madenlerini çıkardı, kerestesi değerli ağaçlan kestirdi; ormanlan tüketti.

Tropical rain forest olarak tanımlanan yağmur ormanlan genellikle üçüncü dünya ülkelerinin arazilerinde bulunmaktadır. Bunlar ekonomi darboğazda (bottleneck economic situation) olan ülkelerdir. Gelişmiş endüstri ülkelerinden aldıklan borçlan ödeyebilmek için bu ülkeler, en değerli, kaliteli kereste, tomruk veren ağaçlannı keserek satmakta, ihraç etmektedirler. Ormanlar yoğun biçimde işletilmekte ; azaltılmaktadır.

Tropikal yağmur ormanlan 100 milyon yıllık bir süreç içinde bugünkü durumlannı kazanmışlardır. Oysa, tüketilmeleri için 1950 yılından günümüze kadar, ortalama 40 yıl yetmiş bulunuyor. Yapıla ölçümlere, uzaydan alınan

haritalara (remote sensing: uzaktan algılama) göre bu ormanların yarısının ortadan kaldırıldığı, yok edildiği ileri sürülmektedir. Bu ormanlar dünyanın ciğerleridir. Bu ormanlara sahip ülkelerin yöneticileri akılcı bir koruma politikası izleyememişlerdir. Kapitalist çevreler, ihracat örgütleri ve orman mafiaları ormanların kıyımında büyük ölçüde etkin durumdadırlar.

Madagaskar adasında nerdeyse orman kalmamıştır. Kongo yağmur ormanlarının %60'ı kesilmiş yok edilmiştir . Gine'nin ormanlarının üçte biri, daha 2000 yılı gelmeden ortadan kalkmıştır.

Hindistan ve Sri Lanka' nm yağmur ormanlannın büyük bölümü yok edilmiştir. Burma yarımadasındaki ormanlar 2000 yılına dek ortadan yitip gitmiştir Himalayalar'ın ormansızlaşmasının acısını Bangladeş çekmektedir. Filipinler'in ormanları korkunç derecede yoksullaştırılmış; ortadan kaldırılmıştır. " Endonezya adalarının yağmur ormanları Japonya'nın kereste gereksinimini karşılamak uğruna gittikçe tüketilmektedir. GD Asya'yı vuran deprem ve tsunaminin Mangrov ormanlan ortadan kaldırıldığı için kıyılarda zararın büyük olduğu açıklanmıştır (Ocak 2005).

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua ve Honduras ormanlarının yarısı 2000'li yıllarda ortadan kalkacaktır. Kolombiya ülkesindeki ormanların üçte biri 2000'li yıllarda yok olacaktır. Brezilya'da her yıl 5335 mil kare orman tahrip edilmektedir. Brezilyanın Atlantik ormanlarının %95'i yok edilmiştir. Güney Şili'nin yağmur ormanı tehdit altında bulunmaktadır.

Tropikal yağmur ormanlarının ortadan kaldırılmasıyla doğal yaşama ortamları habitat bozulan yabani hayvanlar savunmasız kalmakta ve ölmektedirler. Bir hektar ormanın yok edilmesi sonucu günde 50 ile 100 arasında canlı türü kaybolmaktadır. Dünyada 7000 kadar kaplan kaldığı hesap edilmektedir. Ormanların yok edilmesi ve kaçak avlanmalar bu hızla sürdüğü taktirde, 2000'li yıllann sonlannda kaplan soyunun tamamen kuruyacağı ileri sürülmektedir. Kaplanların yaşam alanları iyiden iyiye daralmıştır. Örnekler çoğaltılabilir. Floranın, vejetasyon birliklerinin zayıflaması faunayı yok etmenin eşiğine getirmektedir.

Yağmur ormanlarının kullanım ve denetim hakkı, bu ormanlann bulunduğu ülkelerin hükümetlerinin elindedir. Üçüncü Dünya Ülkeleri gelişmekte olan ya da kalkınma yolunda ve az gelişmiş ülkelerdir. Nikaragua, Ekvador, Guatemala, Brezilya, Şili, Kamerun, Malezya, Sri Lanka gibi. Haiti,

Ruanda, Uganda, Burma, Laos ve Tanzanya Ekonomik sınıflandırmada "en geri ülkeler" grubuna girmektedir.

Ekonomik sıkıntıların hafifletilmemiş ve aldıkları borçları sürekli erteleyen, borçların faizlerini bile ödemde zorluk çeken bu ülkeler orman katliamına göz yummakta, bile bile izin vermektedirler. Dış ülkelere, daha doğrusu, borçlu oldukları ülkelere sattıkları kereste, tomruk en değerli ağaçlardan elde edilmektedir ve kesilen ağaçların yerine konulması da imkansız olmaktadır. Bu ülkelerde yenden ağaçlandırma (reforestation), bitki iyileştirme (phytobonification) çalışmaları yapılmamakta, ormanların azalmasından ve giderek tükenmesinden sayıları pek az olan çevrecilerin dışında kimse bir endişe ve kaygı duymamaktadır. Kereste değerli nadir ağaçlar gelişmiş ülkelerde kolayca ve yüksek fiyatla alıcı bulmakta, fakat, sağlanan gelir ekonomik darboğaz içindeki ülkelerin ulusal çıkarları için değil, mafianın ve sayısız az olan fakat etkin elit zümrelerin lüks yaşamları için kullanılmaktadır. Gerçekten bu ülkelerde son yıllarda bir "yaSmur ormanları mafiası" çok etkin bir yapı kazanmıştır. Bu gangsterlik mekanizmas
ı uluslararası bağlantılarının yanında geniş ve gizli bir silahlı çete gücü (illegal, unlavo army) sayesinde ormanlar ve halklar üzerinde ağır baskı ve soykırım yapabilme özelliği kazanmıştır. Bu mafialar, çıkarlanna dokunanları ortadan kaldırdığı gibi, kazançlarını azaltacak yönde karar alabilecek parlamenter sistemleri bile tehdit edebilmekte; hükümetleri düşürebilmektedirler. Fakat, yağmur ormanlarının giderek azalmasından büyük endişeye kapılan bölge halkları bilinçlenmeye başlamışlardır. Malezya halkı mafianın çalışmalarını engelleme kararı almıştır.

Penan bölgesinin halkı ormanlannın kesilmesini, ağaç katliamını durdurmayı başarmışlardır.   '

Yağmur ormanlarının, içinde ve çevresinde yaşayan halklar tarafından mafiaya karşı korunması çalışmaları yanında uluslararası sivil örgütlerin de girişimleri ve kampanyaları, bu konuya duyarlı kitlelerin sayısının arttığını ortaya koymaktadır. WWF (Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı), EYFA (Ormanlar İçin Avrupalı Genç Eylemciler Vakfı), NFJI (Uluslararası Genç Doğa Dostları) bu konuda kampanyalan yürütmektedirler.

Yeryüzünün atmosferini, iklimini düzenlemede Tropikal yağmur ormanlannın büyük rolü vardır. Bu sonsuz yararlan olan doğal varlıkların, dünya harikalarının yok edilmesiyle iklimler değişecek; insanoğlu birçok yeni ve tedavi edilemez hastalıklarla acı çekecektir. Bütün bu nedenlerle, yağmur ormanlanın korunmalan gerekmektedir. Amazon ormanlannın yok edilmesi etkisini Ortadoğu'da gösterecektir. Endonezya ormanlannın ortadan kaldırılması sonucu iklim değişiklikleri Kanada'da yaşayan insanlan olumsuz yönde etkileyecektir. Kesinkes bir koruma politikası saptamak mutlak bir zorunluluktur.

Kalkınmakta olan ülkelerde doğal çevrenin korunmasına1 yönelik çalışmalanyla tanınan WWF (World Wild Foundation) Avrupa Parlamentosuna bir rapor sunmuştur. Dünyada ormanların bu hızla yok edilmesi halinde, gelecek 80 yıl içinde her türlü tropikal orman alanlan tahribata uğrayacaktır. Raporda, kereste dışalımı stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi istenmiştir.

Üçüncü dünya ülkelerinde bulunan tropikal yağmur ormanlannın korunması ve geliştirilmesi için fonlann ivedilikle arttınlması gerektiği de hazırlanan raporda önemle vurgulanmıştır.

WWF raporuna göre günümüzde tropikal yağmur ormanlannın sadece yüzde dördü korunabilmektedir. Dış borç yüklerinin ağırlığı altında ezilen bu ülkeler ormanlannı paraya çevirmek zorunda kalmaktadırlar.

Ortalama olarak her gün 72 bin futbol sahası büyüklüğünde tropik orman ortadan kaldırılmaktadır. Oysa bu ormanlar dünyanın ciğerleridir. Süratle yok edilmeleri sonucunda atmosferdeki oksijen miktarı da buna orantılı olarak azalmaktadır. Böylece yerkürenin ikliminde "catastrophel" değişikliklere çağn çıkanlmaktadır.

WWF raporuna göre tropikal yağmur ormanlannın edilmesinde başlıca iki sorumlu vardır:

•   Japonya

•   Avrupa Topluluğu (AT).

Yılda 66 milyon metreküp olarak belirlenen dünya tropik ağaç kerestesi üretiminin yüzde 48'inin Japonya ve yüzde 40'ını da Avrupa Topluluğu ülkeleri tüketmektedir. Bu ülkeler bir yandan baraj ve yol gibi çevre korumaya özen göstermeyen gelişme projelerini destekleyerek ağaçlık alanlann yok edilmesinin dolaylı sorumluluğunu da üstlenmektedirler.
Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic