Coğrafya Biz

Coğrafya Dökümanları => Yıllık Ödevler => Konuyu başlatan: western22 üzerinde 03 Aralık 2006, 13:16:24Konu Başlığı: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: western22 üzerinde 03 Aralık 2006, 13:16:24
Arkadaşlar Yıllık ödev konularını buradan paylaşıma açabilir miyiz?Görüş ve Önerileriniz için teşekkürler.


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU üzerinde 03 Aralık 2006, 13:48:55
COĞRAFYA -9

A.  DOĞAL SİSTEMLER
1. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma
2. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri.
3. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler
4. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar
5. Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma
6. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları
7. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri
8. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması
9. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
10. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar
11. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliği
12. Jeolojik zamanların ve tektonizma
13. İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçleri

B. BEŞERÎ SİSTEMLER
14. İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri
15. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri
16. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler
17. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler

C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
18. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar
19. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi
20. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi
21. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirilmesi
22. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.
23. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri
24. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.

D. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
25. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
26. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği
27. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.

E. ÇEVRE VE TOPLUM
28. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
29. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri
30. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU üzerinde 03 Aralık 2006, 13:49:13
COĞRAFYA -10

A.  DOĞAL SİSTEMLER
1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri
2. Levha tektoniği kuramı ile deprem kuşakları ve volkanlar
3. Sıcak su kaynakları ve fay hatları
4.  Su kaynakları
5. Toprak çeşitliliğini ve oluşum süreçleri
6. Bitki topluluklarının genel özellikleri
7. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekilleri ile ilişkisi

B. BEŞERÎ SİSTEMLER
8. Geçmişten günümüze nüfusla ilgili verilerin kullanım amaçlarındaki değişimin nedenleri ve nüfusun önemi
10. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini
11. Nüfus özelliklerine ait tablo, grafik ve haritaları kullanarak nüfus dağılışını, değişimini ve etkilerinin sorgulanması
12. Harita, tablo ve grafiklerden yararlanarak nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörleri sorgulanması
13. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çalışmalar
14. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında araştırma
15. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz edilmesi
16. Görsel materyallerden yararlanarak geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz edilmesi
17. Ekonomik faaliyetleri temel özellikleri açısından birincil, ikincil ve üçüncül faaliyet sınıflarına göre ayırt edilmesi
18. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendiren araştırma yapılması

C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
19. Türkiye’deki toprak tipleriyle dağılış özellikleri
20. Türkiye’nin toprak varlığının farklı şekillerde kullanımına ait örneklerden yararlanarak bir araştırma yapılması
21. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarını, türlerinin zenginliği ve yetişme şartlarını ilişkilendirerek dağılışlarını analiz eden bir araştırma
22. Ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması
23. Türkiye’deki su varlığının özelliklerini doğal süreçlerle ilişkilendirilmesi
24. Türkiye’deki su varlığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analiz edilmesi
25. Görsel materyalleri kullanarak Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında araştırma
26. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından sınıflandırılması
27.  Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kır yerleşme tiplerinin çeşitliliği üzerine araştırma
28. Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması
29. Verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinin dağılışı
30. Görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini, sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgulayan bir araştırma
31. Örnek incelemeler yoluyla Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçlarını değişim ve süreklilik açısından araştırılması

D. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
32. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemi
33. Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü
34. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri

E. ÇEVRE VE TOPLUM
35. Yaşanan alan ile başka alanlardaki doğal afetleri oluşum nedenleri, şiddetleri, sıklıkları ve insanlara olan etkileri bakımından karşılaştırılması
36. Dünyanın farklı bölgelerinde oluşan benzer doğal afetlerin etkilerini, korunma yöntemleri ve planlama açısından karşılaştırılması
37. Doğal afetlere neden olan uygulamalarla korunma yolları


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU üzerinde 03 Aralık 2006, 13:49:55
TÜRKİYE COĞRAFYASI (FİZİKİ)

1.   Türkiye’de orojenik hareketlerle meydana gelen dağlar ve özellikleri
2.   Türkiye’de ova ve platoların oluşumu ve dağılışları
3.   Türkiye'de Akarsuların Oluşturduğu şekiller (Aşındırma şekilleri-Biriktirme şekilleri)
4.   Türkiye'de Karstik Şekiller
5.   Türkiye'de Buzulların Oluşturduğu Şekiller
6.   Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller
7.   Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları
8.   Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları
9.   Karadeniz'e Dökülen Akarsular ve genel özellikleri
10.   Akarsu Havzalarımız  ve özellikleri
11.   Yurdumuzda akarsularının coğrafi bölgelere göre rejimlerinin araştırılması
12.   Türkiye'de Göller ve Oluşumları
13.   Türkiye'nin Kaplıcaları ve Maden  Suları ve bunların ekonomiye etkileri
14.   Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler
15.   Türkiye'de İklim Elemanları   
16.   Türkiye’de esen yerel rüzgarlar
17.   Türkiye’de Oluşumlarına Göre Yağış tipleri ve görüldüğü yerler
18.   Türkiye'de hava Tahminleri ve Belirtilmesi
19.   Türkiye'de bitki örtüsü ve dağılışı
20.   Türkiye'de toprak çeşitleri ve dağılışı
21.   Çeşitli coğrafi olaylarla ilgili şekil, grafik ve diyagramların hazırlanması.


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU üzerinde 03 Aralık 2006, 13:50:12
TÜRKİYE’NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

1.   Türkiye'de Nüfus Sayısı ve dağılışı
2.   Türkiye'nin Nüfusun Coğrafi Dağılışı ve Bu Dağılışı Etkileyen. Faktörler
3.   Türkiye’de Nüfus Artışı ve Bu Artışın ortaya koyduğu sorunlar
4.   Türkiye’de göç nedenleri ve sonuçları (İç göçlerin nedenleri ve sonuçları-Dış göçlerin nedenleri ve sonuçları-Göçlerin ortaya koyduğu sorunlar)
5.   Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler.   
6.   Türkiye'de Yerleşmenin Tarihçesi   
7.   Türkiye'de Kır Yerleşmeleri   
8.   Yeryüzünde ve Türkiye’de kır ve şehir ayrımında kullanılan kriterler
9.   Yeryüzündeki şehirlerin nüfusları ve fonksiyonlarına göre araştırılması
10.    Türkiye'de büyük şehirlerin sorunlarının nedenleri ve sonuçları
11.   Türkiye'de mesken tipleri
12.   Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
13.   Türkiye'de Tarımı etkileyen Faktörler           
14.   Türkiye'de fındık üretimi
15.   Türkiye'de zeytin üretimi (Türkiye’de zeytin üretim alanları-Ekonomik değeri-Zeytinyağı fabrikaları)
16.   Türkiye'de pamuk üretimi(Üretim alanları-Ekonomik değeri)
17.   Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
18.   Türkiye'de Hayvancılığı Etkileyen Faktörler
19.   Türkiye'de balıkçılık sorunları
20.   Türkiye'de Meyvecilik
21.   Türkiye'de seracılığın yaygın görüldüğü yerler, nedeni, ekonomiye katkıları
22.   Türkiye'de Deniz balıkçılığı
23.   Türkiye'de Tatlı su balıkçılığı
24.   Türkiye'de Kültür balıkçılığı
25.   Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
26.   Türkiye'de İpek böcekçiliği 
27.   Türkiye'de Arıcılık
28.   Ormanlardan Yararlanma ve Orman Ürünleri
29.   Ormanların Önemi ve Korunması
30.   Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
31.   Madenciliğin ve Enerji Üretiminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
32.   Türkiye’de petrol ve petrol üretimi(Petrol yatakları-İşletmeye açılan kuyular-Üretim miktarı-Ülkemizde rafineriler-Çıkarılan petrolün Türkiye için önemi)
33.   Türkiye'de Sanayinin Kuruluşu ve Gelişimi
34.   Türkiye'de Sanayi Kolları (Dokuma-Maden-Makine-Orman )
35.   Türkiye'de Ulaşımı Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler
36.   Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
37.   Türkiye’de ulaşım (Karayolları-Demiryolları-Deniz ulaşımı-Hava ulaşımı)
38.   Türkiye’de dış ticaret
39.   Türkiye’de iç ticaret
40.   Türkiye'de Turizmi Etkileyen Faktörler.
41.   Türkiye'nin Turistik Değerleri
42.   Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
43.   Karacabey’in ekonomik yapısı
44.   Karacabey’de Tarım ve hayvancılık
45.   Karacabey’de turizm
46.   Karacabey’de sanayileşme
47.   Çeşitli coğrafi olayların şekil ve grafiklerinin çizilmesi.


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: western22 üzerinde 03 Aralık 2006, 14:10:50
Sami Hocam bu mesajlar konuyu kapatır...TEŞEKKÜRLER.İYİ ÇALIŞMALAR.


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU üzerinde 03 Aralık 2006, 14:12:18
Yok hocam. Alternatifleri çoğaltmak gerekir.


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: Bülent AVCIOĞLU üzerinde 03 Aralık 2006, 16:05:16
yeterince alternatif oluşmuş sanırım...teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: Köygöçüren üzerinde 03 Aralık 2006, 16:24:43
Bizim okulda şu ana kadar ödev dağılımı yapılmadı.Yıllık ödevler kalkmadı mı?Bir ara öyle bir söylenti çıkmıştı.


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: kocakale üzerinde 19 Aralık 2006, 13:11:46
merhabalar

türk coğrafyacılar  kimler .. Onlar hakkında bilgi lazım


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: nirengi üzerinde 19 Aralık 2006, 15:02:06
özellikle bu sene öğrencilere bir ürün ortaya çıkartabilecekleri projeleri ödev olarak veriyorum. mesela ilçenin kabartma haritası yada peribacasının alçıdan maketi, ülkemizin sanayi bitkilerini üzerine birebir yapıştırabilecekleri bir harita gibi.. örnekler çoğaltılabilir. sene sonunda da sergilenebilir. iyi çalışmalar.


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: salp üzerinde 19 Aralık 2006, 21:18:32
tşk


Konu Başlığı: Ynt: YILLIK ÖDEV KONULARI
Gönderen: İBRAHİM ŞİMŞEK üzerinde 19 Aralık 2006, 21:37:55
Ben öğrencilerime ödevlerini proje şeklinde hazırlatmayı düşünüyorum.Bir şeyleri kendileri hazırladıklarında daha kalıcı oluyor.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ErDm_28 üzerinde 08 Mart 2007, 06:51:22
   Bi yardım edin yaa...benim coğrafya ödeim coğrafi keşifler gerçi pek coğrafyayla ilgisi yok ama hoca erdi ödevi.ben nette araştırdım ama hep kısa kısa olmuyo ki öle.bna ödevimi bulursanız çooooook sevininrim.şimdiden tşkrler ;) ;)


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: engins üzerinde 08 Mart 2007, 07:26:02
Konuyu açana da Cevaplayana da teşekürler.9.ve 10.sınıflarda biz de benzer ödevler verdik.Son sınıflarda Beşeri Coğrafyada senelerdir Fabrika ve sanayi tesisleri ile coğrafi röportaj şeklinde bir ödev veriyoruz.Oldukça güzel işler ortaya çıkıyor.Tavsiye ederim.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: WALLES üzerinde 08 Mart 2007, 08:28:03
arkadaşlar sizin ödev konularınıza saygı duyuyorum ama ben coğrafyanın çevreyle ve ekonomiyle olan ilişkisine önem verdiğim için öğrencilerimi çevrelerindeki sorunlara daha duyarlı hale getirebilmek amacıyla internetten indirip önüme getiremeyecekleri konuları seçtim.örneğin bizim burada kömür çıkaran tesisler var.gidin madenciliği ve burada çalışanların sorunlarını incelemek için 10 maden işçisiyle röportaj yapın dedim.küresel ısınma hakkında çevrenizdeki insanlar ne biliyor ne düşünüyor 10 kişiyle röportaj yapın dedim.küresel ısınma bizim buraya ne gibi olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunabilir bunları düşünün yazın dedim.yani internetten indirilebilen konulardan uzak tutmaya çalıştım


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: yabancim üzerinde 08 Mart 2007, 09:38:47
Elinize sağlık.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: anafartalar üzerinde 08 Mart 2007, 11:57:58
Teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: brss78 üzerinde 08 Mart 2007, 13:38:47
Teşekkürler...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: dilekkk üzerinde 14 Nisan 2007, 11:33:25
arkadaşlar lütfen çokkk acil yardım edinn
su kaynaklarını bulmam gerek çok acilllllllllll  (kahrolsun yıllık ödevler )


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: Cahit ERAYDIN üzerinde 14 Nisan 2007, 12:38:09
Şu öğrencilere ödevlerini zamanında yapmayı öğretemedik gitti :))Dilek neden kahrolsun ödevler diyorsun ,sana verilen görevi zamanında yerine getirseydin ya,ödev konunda oldukça kolay bulunabilecek bir konu,haydi acele et ve araştırmaya hemen başla zamanın daralıyor...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: Acilyardım üzerinde 14 Nisan 2007, 13:47:25
BAna Türkiye deki turistik  yerLerin tamamı Lazım bazı sitelerde arastırdm ama hep bölge bölge verilmiş bana bi özet oLarak verebilrisiniz simdiden tsekkür ederim ???


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: aphel üzerinde 30 Ağustos 2007, 21:15:13
teşekkürler hocam fazlası ile alternatif sunmuşsunuz...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: MUHARREM BUZ üzerinde 31 Ağustos 2007, 08:28:11
Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: DeDe üzerinde 31 Ağustos 2007, 14:47:48
 
 Ödev konularının  gündeme geleceği  plan-zümre toplantısı sürecinde konunun yeniden açılması çok isabetli oldu.Bol miktarda ödev öneren Sami Beye teşekkürler.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: laden üzerinde 13 Eylül 2007, 14:41:17
konular için teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ebecik üzerinde 18 Eylül 2007, 15:42:18
hocam bana 9. sınıf dogal unsurlar ve muhteşem dörtlü konulşarından slayt yapmam istendi bana sunabileceğiniz bir döküman varmı? 
Şimdiden teşekkür ederim.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: doganaytunc üzerinde 20 Eylül 2007, 14:32:59
Konuyu açana da Cevaplayana da teşekürler.9.ve 10.sınıflarda biz de benzer ödevler verdik.Son sınıflarda Beşeri Coğrafyada senelerdir Fabrika ve sanayi tesisleri ile coğrafi röportaj şeklinde bir ödev veriyoruz.Oldukça güzel işler ortaya çıkıyor.Tavsiye ederim.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: büget üzerinde 17 Ekim 2007, 09:12:51
Hocam teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: azx_07 üzerinde 10 Aralık 2007, 16:22:48
 Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri   


bu konu hakkında yardımcı olurmusunuz


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: metafora üzerinde 10 Aralık 2007, 17:44:04
Ben farklı ödevler vermeye çalışıyorum. tabi klasik tipler daha yoğun olsada farklı ödevlerden birkaç örnek vereyim.
barajlar, göller, sular ve taşlarla ilgili sunum hazırlama ödevleri verdim.
çevre konulu afiş örnekleri hazırlama gibi örneklerde oldu.
bu yıl da çevre gazetesi hazırlatıyorum.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ekvator üzerinde 10 Aralık 2007, 18:26:15
proje ödevi veren arkadaşlar verdiğiniz projeleri yazarsanız memnun oluruz. teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: büget üzerinde 10 Aralık 2007, 18:39:15
Arkadaşlar ben öğrencilerime yıllık ödevleri disket veya cd ye yazmalarını istedim.Gereksiz kağıt israfına dolaylı olarak da orman tahribatına dayanamıyorum. Elimden geldiğince bu israfı en aza indirmeye çalışıyorum. Bu konudaki yaklaşımımı nasıl değerlendiriyorsunuz. Yoksa kağıda yazmaları daha mı doğru?


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: garson04 üzerinde 29 Aralık 2007, 16:27:49
BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI KONUSUNU BULA BİLİRMSINIZ


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: yusufili üzerinde 29 Aralık 2007, 16:31:11
BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI KONUSUNU BULA BİLİRMSINIZ


Forum kurallarına uyalım.Mesajları büyük harflerle yazmayalım.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: emotion üzerinde 05 Ocak 2008, 10:34:29
Türkiye'nin Nüfusun Coğrafi Dağılışı ve Bu Dağılışı Etkileyen. Faktörler nelerdir diye bir dönem ödevim var ama bulamıyorum... bu sitede de daha yeniyim nası bulacağıma dair yardım edermisiniz??


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: NecatiBEL üzerinde 07 Ocak 2008, 17:01:50
Dikkat ettim de lise öğrencilerinin en çok ziyaret ettiği konu başlığı bu sanırım. Bunu neye bağlayabiliriz acaba ?  :)


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: zaferr üzerinde 16 Ocak 2008, 14:29:19
coğrafyadan aldığım yıllık ödevle ilgili ele avuca gelir bir bilgi bulamadım.Yardımcı olursanız sevinicem.
ödev konusu = Bitki topluluklarının genel özellikleri


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: tunctunc üzerinde 16 Ocak 2008, 17:50:34
bence ödevini sen bul. zaten veren öğretmenin de sen araştırp bulasın diye vermiştir...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: St.Quiet üzerinde 16 Ocak 2008, 18:43:05
Türkiye’deki su varlığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri ödev konum yardımcı olabilecek arkadaşlar/hocalar varmı?


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: araba üzerinde 27 Ocak 2008, 16:23:52
ya bana acilen türkiyede iklim konulu ödev hazırlancak kitaplarda çok az bilgi var  :(


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: fuzuli üzerinde 14 Şubat 2008, 23:39:16
Arkadaşlar yıllık ödev ile proje arasında fark var mı yani bildimiz kadarıyla yıllık ödevi belli bir konu hakkında araştırma ypamsı için öğrencilere birinci dönem verip ikinci dönem topluyoruz Ayrıca bazıları klasik anlamda yıllık ödevin kalktığını onun yerine projeleri yaptırılması gerektini söylüyor bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: balack-angel üzerinde 24 Şubat 2008, 12:03:28
tamamda bz bu ödeweri nasıl açcaz bn simdi üye oldum we nasıl ypcağımı blmiorm:S:S


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: balack-angel üzerinde 24 Şubat 2008, 12:11:20
ya bu ödewler nasıl açılck Allah aşkına yaaa


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: gkhgunduz üzerinde 24 Şubat 2008, 13:06:12
Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendiren araştırma yapılması ilgiliiiiii lütfenn bilgi werinizz lütfennnn:(


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: kaansekman üzerinde 25 Şubat 2008, 17:58:49
Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çalışmalar ya ben bu konuyu bulamadım lütfen yardımcı olun yıllık ödevimde


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: vuslathalilibo üzerinde 25 Şubat 2008, 18:21:11
benim ödevim yok burda dünya boğazları lütfen yardımcı olurmusunuz


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: psikopatız_biz üzerinde 26 Şubat 2008, 14:19:39
bu konuların ha çok bilgi içereni yok mu?


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: iilaydaa üzerinde 01 Mart 2008, 10:14:55
 Türkiye’de göç nedenleri ve sonuçları (İç göçlerin nedenleri ve sonuçları-Dış göçlerin nedenleri ve sonuçları-Göçlerin ortaya koyduğu sorunlar) ??? yha dönem ödevim bu ve grafik flan istiolar lütfen biraaz yardımcı olun rica ediorumm... :(şimdiden teşekkürler..


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: n@xli_29 üzerinde 01 Mart 2008, 13:13:13
Bizim okulda şu ana kadar ödev dağılımı yapılmadı.Yıllık ödevler kalkmadı mı?Bir ara öyle bir söylenti çıkmıştı.
hocam keşke öyle birşey olsaydı bendeödevimi coğrafyadan aldım hocamız çok titiz kılı kırk yarıyor desem yeridiryani 


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: eylemm üzerinde 03 Mart 2008, 15:31:10
koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: deryadeniz9 üzerinde 03 Mart 2008, 21:09:41
BENİM YILLIK ÖDEVİM ÜRETİMDE VE TÜKETİMDE DAĞITIMIN ÖNEMİ NEDİR LÜTFEN YARDIM EDERMİSİNZ.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: mk 1992 üzerinde 05 Mart 2008, 15:53:56
yav ark ler su ilk bolumun 25 inci konusu nasıl acılı yo acaba


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ?yalnız? üzerinde 11 Mart 2008, 17:17:39
ben yeni bi üyeyim ama ödevimi bu forumda bulamadım nedense ödevimin olduğu linki göremedim biri bana yardım etsin lütfen!!!


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ?yalnız? üzerinde 11 Mart 2008, 17:20:19
bu arada yazmayı unutmuşum yıllık ödevimin konusu dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi acil biri bana yardım etsin lütttfeeennnnn:)


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ayşe246 üzerinde 13 Mart 2008, 16:06:21
BEN BU   YAZILI ÖDEVLERİN CEVAPLARINDAN:TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN CEVABINI BULAMIYORUM LÜTFEN BİRİLERİ YARDIM ETSİNNNNN.... BEN YENİYİMMMM DAHAAAA
VE BU ÖDEV ÇOK ACİLLLLL :'(


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: Ebuu026 üzerinde 15 Mart 2008, 11:17:38
Sevgili Öğretmenlerim Öncelikle Böyle Bir Siteye Emek Verdiğniiz İçin sizlere cok tesekkur ve ellerinizden öperim..benim sizlerden bi ricam olacak mümkünse.

ben sevigili cokğrafya öğretmenimden 10.Sınıflar " Su Kaynakları" adlı ödevi aldım ama o ödevi bir türlü bulamadım buldum ama 7-8 satırlık bir ödev öğretmenimizinde bu 7-8 satırlık ödeve 45 bile vermez ..Siz daha iyi bilrisiniz .
Benim Ricam bu ödevle ilgili bana biraz yardım ederseniz cok sevinirim ..kitabımada baktım ama cok kısa yazılar var bulmadım kafayı yedım öğretmenlerim yardımlarınızı bekliyorum..

EN GUZEL GUNLER SIZIN OLSUN


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: nergis ışık üzerinde 15 Mart 2008, 22:45:10
yardım edermisiniz benim ödevim bakü-ceyhan doğalgaz projesinin türkiyeye geleceğe yönelik etkileri...her tarafta aradım projenin herşeyinin buldum ama türkiye açısından önemine rastlayamadım...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: cokeci üzerinde 16 Mart 2008, 09:04:03
Türkiye'de Nüfus Hareketleri Konusunda Döküman Veebilirmisiniz??? Acil LazıM :) Şimdiden Teşekkürler...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: MuRaDıM üzerinde 17 Mart 2008, 12:13:42
hocam selamlar bir öden konum var yardımcı olabil misiniz? "Türkiyede dağların uzanışı ve ekonomiye etkileri" nereden ve nasıl araştırma yapmam gerekiyor.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: sekerci üzerinde 17 Mart 2008, 15:27:45
Arkadaşlar bu sitede daha yeniyim ve dönem ödevimi bulamadım 2 haftam kaldı yardım edebilir misizniz?
ödevim;Görsel materyalleri kullanarak türkiyedeki yerleşme ve nüfus dağılışı hakkında...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ?yalnız? üzerinde 19 Mart 2008, 10:32:24
ya neden burda ödevimi bulamıyorum.lütfen biri yardım etsin.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ?yalnız? üzerinde 19 Mart 2008, 15:50:45
dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi ödevini muhteva forumda bulabilirsiniz


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: deryadeniz9 üzerinde 01 Nisan 2008, 15:39:29
ya arkadaşlar ben yıllık ödevimi sordum ama hala cevap alamadım ya bulamadımda yarımcı olurmusunuz ödevim"üretim ve tüketimde dağıtımın önemi"


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: nicegirlseda üzerinde 09 Nisan 2008, 19:30:43
bnm yıllık ödevimde ; bursa'nın tarihsel gelişimi :)  ???


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ultraburhan üzerinde 10 Nisan 2008, 19:28:10
COĞRAFYA -9

A.  DOĞAL SİSTEMLER
1. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma
2. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri.
3. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler
4. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar
5. Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma
6. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları
7. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri
8. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması
9. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
10. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar
11. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliği
12. Jeolojik zamanların ve tektonizma
13. İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçleri

B. BEŞERÎ SİSTEMLER
14. İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri
15. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri
16. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler
17. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler

C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
18. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar
19. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi
20. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi
21. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirilmesi
22. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.
23. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri
24. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.

D. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
25. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
26. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği
27. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.

E. ÇEVRE VE TOPLUM
28. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
29. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri
30. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: haram_geceler üzerinde 13 Nisan 2008, 15:29:15
mrb arkadaşlar

fransa almanya türkiye hindstan mısır abd bunların 2000 we 1970 yıllına ait nüfs ve dogum
piramitleri lazım acill yardımcı olursanız sevinirim =)=)=)=)


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: Ak-Rap üzerinde 13 Nisan 2008, 18:36:43
mrb benim ödevim basit gibi görünüyo ama bakmadığım yer kalmadı bulamıyorum... konu: [Dünyadaki göçlerin nedenleri, yönleri we sonuçlarını örnekler wererek açıklayınız]  yardımcı olursanız çok sewinirim


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: MrT üzerinde 16 Nisan 2008, 10:32:28
33. Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü


bu konuyu yazılı olarak(sadece yazıolcak şekilde yani) verebilir misiniz hocam?...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: nesche üzerinde 21 Nisan 2008, 15:05:23
HOCALARIM,arkadaslarım nolur yardım edınn  cok acıl coookkkk....  teknolojık gelısmelerın ortaya cıkardıgı sorunlar ve çözüm yolları... yardımcı olabılırsenız dıleyın benden ne dılersenız... lutfenn cok tesekkr ederım sımdıden


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: nesche üzerinde 21 Nisan 2008, 15:07:55
bu arada benım konum da cok basıt gıbı duruyor bı turlu bulamadım aradıgımı...  lutfen yardım edın..


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: sedatemre üzerinde 21 Nisan 2008, 15:11:07
merhaba türkiyenin su kaynakları nedir? benimle bu konuyu paylaşırmısın...teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: tayfun03 üzerinde 23 Nisan 2008, 21:54:39
saolun arkadaşlar yaw makbule geçti


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: 2332 üzerinde 14 Eylül 2008, 13:03:31
Arkadaslar bana doğal unsurlar hakkında hiç yardımcı olunmuyor!!!
lütfen yardım!!!


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: R3D 4NG3L üzerinde 06 Ekim 2008, 17:01:19
ya bana yardımcı olun :(:(:(


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: hasanvarol üzerinde 19 Kasım 2008, 18:11:37
teşekkürler faydalı olacak


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: _DERO_ üzerinde 27 Kasım 2008, 19:57:10
Ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması DÖNEM ÖDEVİM Bİ YARDİMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: efendi92 üzerinde 28 Kasım 2008, 16:13:09
sevgili öğretmenlerim benim dönem ödevim "toprak çeşitliliğive oluşum süreçleri" sizce bu ödevi nasıl hazırlayabilirim önerilerinizi bekliyorum...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: darling girl üzerinde 11 Ocak 2009, 17:28:22
bn 12. sıradaki ödevimde bna yardımcı olmanızı istiorum şimdiden teşekkürler :-*


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: sanda_52 üzerinde 29 Ocak 2009, 13:02:34
ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması yardımcı olursanız sevinirim ..


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: marzuba üzerinde 29 Ocak 2009, 13:09:34
ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması yardımcı olursanız sevinirim ..    Siteyi incelersen mutlaka bulursun.Zaten ödevin amacı da bu.Araştırıp bulup onları belli plan dahilinde derleyip grafik haber ve haritalarla destekleyip sunmak.
    Bunları yaparken de tabi ki öğrenmiş olacaksın.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: dayıcabbar üzerinde 29 Ocak 2009, 13:47:35
hocam benim ödev konum işçi göçlerinin nedenleri ve ekonomik sorunları şimdiden tşkkrler erkan_ksk_kral@hotmail.com bilen arkadaşlar varsa beni eklesin çok acil


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: gözde13 üzerinde 07 Şubat 2009, 12:00:27
coğrafyadan aldığım yıllık ödevle ilgili ele yeterli bir bilgi bulamadım.Yardımcı olursanız sevinicem.
ödev konusu = ekolojik dögü ve önemi lütfen yardımcı olur musunuz


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: harun646 üzerinde 09 Şubat 2009, 20:19:24
ya arkadaşlar benim yıllık ödevim
 "sanyileşme, Göç ve şehirleşmenin topluma etkisi"
bir türlü bulamadım yardımcı olacak var mı? 


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: darling girl üzerinde 18 Şubat 2009, 18:33:11
Bnm ödevim kimse ilgilenmiyor ama bn yinede söyleyeceğim. TÜRKİYEDEKİ GÖLLER bn ödevi buldum ancak nasıl bir sıralama yapacağımı bilmiyorum bilgi istioruumm


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: Köksal AYDIN üzerinde 18 Şubat 2009, 19:36:50
Bnm ödevim kimse ilgilenmiyor ama bn yinede söyleyeceğim. TÜRKİYEDEKİ GÖLLER bn ödevi buldum ancak nasıl bir sıralama yapacağımı bilmiyorum bilgi istioruumm

Şöyle bir sıralama yapabilirsin.

GÖLLERİN OLUŞUMLARI VE ÇEŞİTLERİ

I. DOĞAL GÖLLER

A) Çanak Gölleri

a) Tektonik Göller : Dağ oluşum hareketleri kırılarak çöken çanakların sular tarafından doldurulmasıyla oluşan göllerdir. Derinlikleri diğer göllere göre fazladır.

Örnek : Afrika'da doğusunda yer alan , Çad,Tanganika , Rudolf, Victoria , Edward ve Nyasa gölleri , Akabe körfezinin kuzeyinde yer alan Lût Gölü , Asya'da yer alan Baykal ve Aral Gölleri

Türkiye'den ; Tuz gölü , Akşehir ,Eber Acıgöl , Burdur, Hazar , İznik , Sapanca, Ulubat ve Kuş Gölü (Manyas ).

b) Volkanik Göller : Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesi oluşmuş bulunan göllerdir. Göl , yanardağın zirvesindeki baca ağzında oluşmuşsa krater gölü , yanardağ konisinin patlaması ile uçması sonucu oluşan geniş çukurlarda ise kaldera gölü , patlama çanaklarında oluşmuşsa maar gölü adı verilir.

Örnek : Nemrut Kaldera gölü , Karapınar yakınlarındaki Acı göl ve Meke Tuzlası maar gölleri, Isparta yakınlarında Gölcük Krater gölü.

c) Karstik Göller : Karstik bölgelerde karstlaşma sonucu obruk , polye gibi çanaklarda suların birikmesi ile oluşan göllerdir.

Örnek : Elmalı polyesindeki Karagöl , Korkuteli'nin batısındaki Söğüt gölü , Bucak yakınlarındaki Kestel gölü , Obruk platosunda Kızören, Meyil , Çırakdeniz , İmraş ve Ereğli yakınlarındaki Akgöl.

d) Buzul Gölleri :Buzul aşındırması ile oluşan çanaklarda suların birikmesi ile oluşan göllerdir. Bu göllere sirk gölleri adı da verilir.

Örnek : İskandinavya yarımadası ve Kanada'daki göllerin önemli bir bölümü ile ABD ve Kanada arasındaki büyük göller bu şekilde oluşmuştur.

Türkiye'de buzul gölleri 4.jeolojik zamanın ikinci yarısında oluşmuştur.Kaçkar , Mescit , Esence , Aladağlar  , Bingöl , Buzul , Tendürek'te buzul göllerine rastlanır.

B) Set Gölleri

Akarsu vadilerinin doğal bir setle kapanması sonucu oluşan göllerdir. Seti oluşturan faktör göle adını verir.

a) Alüvyal Set Gölü : Akarsuların taşımış olduğu alüvyalların bir akarsu vadisinin önünü kapaması sonucu oluşur .

Örnek : Ankara'da yer alan Mogan , Eymir , Adapazarı yakınlarında yer alan Sülük gölü, Ege bölgesinde yer alan Köyceğiz ve Çamiçi ( Bafa ) gölü.

b) Heyelan Set Gölü : Heyelanlar sonucunda vadi önlerinin kapanması ile oluşur.

Örnek : Sera ( Trabzon ) ve Tortum ( Erzurum ) , Abant ve Yedigöller ( Bolu ).

c) Lav Set Gölü(Volkanik Set Gölü ) : Volkanizma sırasında çıkan lavların vadi önlerini kapaması sonucu oluşan göllerdir.

Örnek :Erçek gölü, Van gölü , Nemrut gölü .

d) Moren Set gölü : buzul aşındırması sonucunda açığa çıkan moren yığınlarının setler şeklinde birikmesiyle vadi gerisinde oluşan göllerdir.

Örnek : İskandinavya yarımadasındaki göllerin büyük bir kısmı bu şekilde oluşmuştur. Türkiye'de örneği yoktur.

e) Kıyı set gölü ( Lagün ) :Deniz kıyılarında koy veya körfez önlerinin kıyı okları kıyı kordonları yardımı ile kapanması sonucunda oluşan göllerdir.

Örnek : Büyük ve Küçük Çekmece gölleri , Ölüdeniz.

II. YAPAY GÖLLER

Elektrik enerjisi elde, sulama ve içme suyu temin etmek yada su baskınlarını önlemek amacı ile vadi önlerinin insanlar tarafından çeşitli setlerle kapanması sonucu oluşan suni göllerdir.

Örnek : Atatürk , Keban , Karakaya , Hirfanlı , Hasan Polatkan ...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ali11 üzerinde 03 Mart 2009, 16:31:38
lütfen bana yardımcı olun ödevim beşeri sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri. cevap bekliyorum şimdiden teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: sanda_52 üzerinde 14 Mart 2009, 09:21:02
ülkemize ait karekteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması arkadaşlar bulan olursa lütfen paylaşın


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: z.özgü üzerinde 21 Mart 2009, 09:46:18
ülkemize ait karekteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması
   bu konu hakkında nasıL bi ödev hazrLaya biLrm yardımcı oLurmusunz arastırmam gerekenLer neLerrr


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: rıdo üzerinde 31 Mart 2009, 11:34:30
ya yok mu bitki toplulullarının genel özellikleri:=(


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: furkan58 üzerinde 31 Mart 2009, 20:26:29
Türkiye’deki su varlığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analiz edilmesi konusundan dönem ödevime bi yardımcı olabilirmisiniz ?


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: hharun üzerinde 03 Nisan 2009, 16:24:35
!!!!! acil yardım lazım yıllık ödev konusunu bulamadım
konu:Türkiyenin jeopolitk konumunun diğer Türk devletleri açısından önemi yarım edersiniz ço...ok sevinirim :)


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: gorkem9 üzerinde 04 Nisan 2009, 09:00:25
yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişişmini etkileyen faftörlerle ilgili bir döküman varsa limkini veririmsiniz


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ulkunur üzerinde 08 Nisan 2009, 04:48:39

Arkadaşlar Yıllık ödev konularını buradan paylaşıma açabilir miyiz?Görüş ve Önerileriniz için teşekkürler.
konum uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkiler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: Caresiz üzerinde 15 Nisan 2009, 14:45:32
Gelişmiş Ülkeler ve Gelişmemiş Ülkeler Arasındaki Farklar Hakkında Yardımcı oLurmusunuz Biras AciL ama ! Biras Uzun oLursa Sevinirim Çünqü öğretmen 60 sayfa olsn dedi e-mail atabilirsiniz free_man61@hotmail.com Ltfen Yrdmcı oLun


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ismail1333 üzerinde 18 Nisan 2009, 16:41:35
Arkadaşlar gelişmiş ülkelerin ekonomik faaliyetleri hakkında bir yıllık ödevim var.(3. faaliyetler) Bir türlü bulamıyorum.. Yardımcı olursanız çok sevinirim.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: mazlum_930 üzerinde 05 Mayıs 2009, 05:40:12
sayın hocam bana yardımcı olabilir misiniz?


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: madkrm üzerinde 11 Mayıs 2009, 14:56:20
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekilleri ile ilişkisi ne oluyo acaba ?

her yerde aradım bulamadım :S yardım ederseniz çok sevinirim


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: quad17 üzerinde 23 Aralık 2009, 17:01:16
Ülkemize ait karakteristik bitki ve toplumun sınıflandırılması adlı poje ödevini nasıl hazırlayabilrim ve nereden yararlanabilirim yardımcı olursanız sevinirim..Şimdiden Teşekkür Ederim...

                                                                                                                              Quad17


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: adnankocabuga üzerinde 23 Aralık 2009, 18:01:45
bu sene öğrencilere verdiğim performans ödevi konuları.

           ……………. LİSESİ COĞRAFYA DERSİ
           I.DÖNEM PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI                             
1   Maki bitki örtüsünden birer örnek alınıp pano hazırlanması   
2   Seyhan Baraj gölünde yalpan kültür balıkçılığı ile ilgili belgesel hazırlanması   
3   Ahşap,kerpiç, hımış ev maketi hazırlayıp karşılaştırma yapılması   
4   Bir fabrikanın üretim aşamalarının gösterildiği çalışma   
5   Çevre kirliliğine karşı tüm önlemleri alarak üretim yapan bir fabrika ile yapılan röportaj,belgesel     
              veya slayt çalışması.   
6   Organik tarım yapan bir işletmenin incelenmesi
   
7   Seyhan Barajı ve HES ile ilgili belgesel veya slayt çalışması   
8   Alçı ile Türkiye kabartma haritası çalışması
   
9   Köy yaşamı ile ilgili belgesel çalışması
   
10   Nüfus anketi çalışması
   
11   Fuar alanı yakınlarındaki Göçmen Evleri sakinleri ile röportaj veya belgesel çalışması.    
12   Çukurova veya Seyhan ilçelerindeki cadde- bulvar isimleri ve bu isimlerin araştırılması   
13   Volkan Konisi maketi yapımı
   
14   Peri Bacası Maket yapımı
   
15   Marketlerdeki farklı su markalarının incelenip üretildiği yerler hakkında bilgi toplanması   
16   Marketlerdeki kuru gıdaların isimlerinin belirlenip
            Üretildiği yerler hakkında bilgi toplanması   
17   Çevre il müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili slayt hazırlanması
   
18   Okul bahçesindeki ağaçların isimlerinin ve özelliklerinin belirlenip plaka asılması   
19   Bir tarım ürününün üretim aşamalarının gösteriliği çalışma   
20   MTA veya ÇÜ müh fak. 10 adet taş,fosil maden
İsimlerinin temin edilip taş müzesine yerleştirilesi.   
      


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: özlem1 üzerinde 24 Aralık 2009, 19:26:02
 
  SAYIN HOCAM;Ödev konuları için çok teşekkürler,bu sene verdim ama seneye bu konuları da gözönünde bulunduracağım.Ben ödev konularında genellikle yaşadığımız ilçeden başlamayı daha uygun buluyorum.Ayrıca GDO'LU ürünler hakkında da proje ödevi verdim.Evet geçen yıl proje ödevi olarak; peribacaları,sarkıt dikitler,Türkiyedeki deprem kuşakları vs.konularda ödev vermiştim.SAYGIYLA hERKESE İYİ ÇALIŞMALAR.mutlu yıllar efendim...


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: SAHIN TURKER üzerinde 02 Ocak 2010, 18:01:24
hocam biyom konusunu proje ödevi olarak verdi öğretmenimiz yardımcı olurmusunuz acaba


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: _qlsh_ üzerinde 09 Ocak 2010, 09:51:16
yha türkiyedeki su kaynaklarının sosyal kültürel ve ekonomk yönden etkilerini bulamadm yardmcı olur musunuz..?


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: h!lal_350 üzerinde 18 Ocak 2010, 13:52:27
mersine yapılan göçlerin doğurduğu surnlarla ilgili slayt yda bilgi acil lzım elnde bnla ilgli yzınız wrsa gndereblrmsniz:S


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: büşra07 üzerinde 23 Ocak 2010, 11:17:14
herkese iyi günler.coğrafya-9 da 21. konu benim dönem ödevim fakat bir bilgi bulamadım yardım edebilir misiniz? teşekkkürler.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: alicanakrep1907 üzerinde 08 Mart 2010, 11:00:38
ülkemizde görülen göç ve göçün mekansal etkilerine bi yardımcı olun  bölge bölge olacak ama


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: xunav üzerinde 12 Mart 2010, 21:51:39
jules werne'nin yerin merkezine yolculuk kitabının okunup özetlenmesi ve kitap ile jeolojik bilgilerin mukayesesi.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: v-i-l-d-a-n üzerinde 26 Mart 2010, 19:51:50
arkadaşlar benim acil yardıma ihtiyacım varrr dönem ödevi konum '''Türkiyenin son 5-10 yıl içindeki komşuları ile  ilgili sorunları'''  yarım ederseniz çok  ama çok iyi olurr msnim s.cetin.707@hotmail.com mail atarsanız sevinirim çok acil lütfennnnnnnnnnn


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: özlem1 üzerinde 26 Mart 2010, 20:28:12
 
 Nirengi ve İbrahim Hocama katılıyorum,kalıplaşmış ödev konularından kaçıyorum ve sevmiyorum öğrencinin ilgisini çekebilecek konulardan vermeye çalışıyorum örneğin  öncelikle yaşadığımız çevreden,ilçenin haritası,toprak tipleri,BAKIRÇAY,yetiştirilen ürünler,BERGAMA'DA YERLEŞME, GÜNCEL KONULARDAN GDO'lu  ÜRÜNLER VS.Proje ödevi konusunda ilginç projeler bulunabilir.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: özlem1 üzerinde 26 Mart 2010, 20:33:32
 
 Bizim site çok sınıf kokar olacak gibi geliyor bana HADİ HAYIRLISI..


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: özlem1 üzerinde 26 Mart 2010, 20:38:04
 
 BÜGET Hocama katılıyorum ben de genellikle CD istedim aynı fikirdeyim.


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ÇETODAYI üzerinde 10 Nisan 2010, 17:27:55
tuz gölünün oluşumuylan ilgili sununuz varmı


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: 4justwatch üzerinde 12 Nisan 2010, 17:40:54
Nüfus anketi örneqi Lazım aciLL


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: ozgen43 üzerinde 20 Nisan 2011, 15:27:29
Türkiye’deki su varlığının özelliklerini doğal süreçlerle ilişkilendirilmesi bana bu konunun ödevi lazm dönem ödevi aldım da yardımcı olur musnz .. tşkler


Konu Başlığı: Ynt: Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: kuzeyyıldızı üzerinde 25 Kasım 2012, 06:32:28
ödev konuları yeterince zenginleştirilmiş... teşekkür ederiz. emeğinize sağlık.