Ara  

Coğrafya Yıllık Ödev Konuları
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU Tarih: 30 Ocak 2014, 10:46:03 Görüntüleme: 1302
Özet: Coğrafya Yıllık Ödev Konu Başlıkları

COĞRAFYA -9

A.  DOĞAL SİSTEMLER
1. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma
2. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri.
3. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler
4. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar
5. Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma
6. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları
7. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri
8. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması
9. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
10. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar
11. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliği
12. Jeolojik zamanların ve tektonizma
13. İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçleri

B. BEŞERÎ SİSTEMLER
14. İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri
15. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri
16. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler
17. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler

C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
18. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar
19. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi
20. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi
21. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirilmesi
22. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.
23. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri
24. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.

D. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
25. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
26. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği
27. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.

E. ÇEVRE VE TOPLUM
28. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
29. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri
30. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları

COĞRAFYA -10

A.  DOĞAL SİSTEMLER
1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri
2. Levha tektoniği kuramı ile deprem kuşakları ve volkanlar
3. Sıcak su kaynakları ve fay hatları
4.  Su kaynakları
5. Toprak çeşitliliğini ve oluşum süreçleri
6. Bitki topluluklarının genel özellikleri
7. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekilleri ile ilişkisi

B. BEŞERÎ SİSTEMLER
8. Geçmişten günümüze nüfusla ilgili verilerin kullanım amaçlarındaki değişimin nedenleri ve nüfusun önemi
10. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini
11. Nüfus özelliklerine ait tablo, grafik ve haritaları kullanarak nüfus dağılışını, değişimini ve etkilerinin sorgulanması
12. Harita, tablo ve grafiklerden yararlanarak nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörleri sorgulanması
13. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çalışmalar
14. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında araştırma
15. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz edilmesi
16. Görsel materyallerden yararlanarak geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz edilmesi
17. Ekonomik faaliyetleri temel özellikleri açısından birincil, ikincil ve üçüncül faaliyet sınıflarına göre ayırt edilmesi
18. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendiren araştırma yapılması

C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
19. Türkiye’deki toprak tipleriyle dağılış özellikleri
20. Türkiye’nin toprak varlığının farklı şekillerde kullanımına ait örneklerden yararlanarak bir araştırma yapılması
21. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarını, türlerinin zenginliği ve yetişme şartlarını ilişkilendirerek dağılışlarını analiz eden bir araştırma
22. Ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması
23. Türkiye’deki su varlığının özelliklerini doğal süreçlerle ilişkilendirilmesi
24. Türkiye’deki su varlığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analiz edilmesi
25. Görsel materyalleri kullanarak Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında araştırma
26. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından sınıflandırılması
27.  Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kır yerleşme tiplerinin çeşitliliği üzerine araştırma
28. Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması
29. Verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinin dağılışı
30. Görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini, sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgulayan bir araştırma
31. Örnek incelemeler yoluyla Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçlarını değişim ve süreklilik açısından araştırılması

D. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
32. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemi
33. Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü
34. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri

E. ÇEVRE VE TOPLUM
35. Yaşanan alan ile başka alanlardaki doğal afetleri oluşum nedenleri, şiddetleri, sıklıkları ve insanlara olan etkileri bakımından karşılaştırılması
36. Dünyanın farklı bölgelerinde oluşan benzer doğal afetlerin etkilerini, korunma yöntemleri ve planlama açısından karşılaştırılması
37. Doğal afetlere neden olan uygulamalarla korunma yolları

TÜRKİYE COĞRAFYASI (FİZİKİ)

1.   Türkiye’de orojenik hareketlerle meydana gelen dağlar ve özellikleri
2.   Türkiye’de ova ve platoların oluşumu ve dağılışları
3.   Türkiye'de Akarsuların Oluşturduğu şekiller (Aşındırma şekilleri-Biriktirme şekilleri)
4.   Türkiye'de Karstik Şekiller
5.   Türkiye'de Buzulların Oluşturduğu Şekiller
6.   Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller
7.   Türkiye'de Yer Göçmeleri ve Kaymaları
8.   Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları
9.   Karadeniz'e Dökülen Akarsular ve genel özellikleri
10.   Akarsu Havzalarımız  ve özellikleri
11.   Yurdumuzda akarsularının coğrafi bölgelere göre rejimlerinin araştırılması
12.   Türkiye'de Göller ve Oluşumları
13.   Türkiye'nin Kaplıcaları ve Maden  Suları ve bunların ekonomiye etkileri
14.   Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler
15.   Türkiye'de İklim Elemanları  
16.   Türkiye’de esen yerel rüzgarlar
17.   Türkiye’de Oluşumlarına Göre Yağış tipleri ve görüldüğü yerler
18.   Türkiye'de hava Tahminleri ve Belirtilmesi
19.   Türkiye'de bitki örtüsü ve dağılışı
20.   Türkiye'de toprak çeşitleri ve dağılışı
21.   Çeşitli coğrafi olaylarla ilgili şekil, grafik ve diyagramların hazırlanması.

TÜRKİYE’NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

1.   Türkiye'de Nüfus Sayısı ve dağılışı
2.   Türkiye'nin Nüfusun Coğrafi Dağılışı ve Bu Dağılışı Etkileyen. Faktörler
3.   Türkiye’de Nüfus Artışı ve Bu Artışın ortaya koyduğu sorunlar
4.   Türkiye’de göç nedenleri ve sonuçları (İç göçlerin nedenleri ve sonuçları-Dış göçlerin nedenleri ve sonuçları-Göçlerin ortaya koyduğu sorunlar)
5.   Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler.  
6.   Türkiye'de Yerleşmenin Tarihçesi    
7.   Türkiye'de Kır Yerleşmeleri  
8.   Yeryüzünde ve Türkiye’de kır ve şehir ayrımında kullanılan kriterler
9.   Yeryüzündeki şehirlerin nüfusları ve fonksiyonlarına göre araştırılması
10.    Türkiye'de büyük şehirlerin sorunlarının nedenleri ve sonuçları
11.   Türkiye'de mesken tipleri
12.   Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
13.   Türkiye'de Tarımı etkileyen Faktörler            
14.   Türkiye'de fındık üretimi
15.   Türkiye'de zeytin üretimi (Türkiye’de zeytin üretim alanları-Ekonomik değeri-Zeytinyağı fabrikaları)
16.   Türkiye'de pamuk üretimi(Üretim alanları-Ekonomik değeri)
17.   Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
18.   Türkiye'de Hayvancılığı Etkileyen Faktörler
19.   Türkiye'de balıkçılık sorunları
20.   Türkiye'de Meyvecilik
21.   Türkiye'de seracılığın yaygın görüldüğü yerler, nedeni, ekonomiye katkıları
22.   Türkiye'de Deniz balıkçılığı
23.   Türkiye'de Tatlı su balıkçılığı
24.   Türkiye'de Kültür balıkçılığı
25.   Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
26.   Türkiye'de İpek böcekçiliği  
27.   Türkiye'de Arıcılık
28.   Ormanlardan Yararlanma ve Orman Ürünleri
29.   Ormanların Önemi ve Korunması
30.   Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
31.   Madenciliğin ve Enerji Üretiminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
32.   Türkiye’de petrol ve petrol üretimi(Petrol yatakları-İşletmeye açılan kuyular-Üretim miktarı-Ülkemizde rafineriler-Çıkarılan petrolün Türkiye için önemi)
33.   Türkiye'de Sanayinin Kuruluşu ve Gelişimi
34.   Türkiye'de Sanayi Kolları (Dokuma-Maden-Makine-Orman )
35.   Türkiye'de Ulaşımı Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler
36.   Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
37.   Türkiye’de ulaşım (Karayolları-Demiryolları-Deniz ulaşımı-Hava ulaşımı)
38.   Türkiye’de dış ticaret
39.   Türkiye’de iç ticaret
40.   Türkiye'de Turizmi Etkileyen Faktörler.
41.   Türkiye'nin Turistik Değerleri
42.   Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
43.   Karacabey’in ekonomik yapısı
44.   Karacabey’de Tarım ve hayvancılık
45.   Karacabey’de turizm
46.   Karacabey’de sanayileşme
47.   Çeşitli coğrafi olayların şekil ve grafiklerinin çizilmesi.


Oylama: Bu makale henüz oylanmadı.
Yorumlar


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic