Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: disiplin yönetmeliği  (Okunma Sayısı 4765 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
cCc
Yeni üye
*

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 10


« : 30 Mayıs 2007, 19:03:45 »


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- ( Değişik: 26.2.2002/24679 RG ) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarının öğrencilerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,
"Orta Öğretim Kurumu", ( Değişik: 26.2.2002/24679 RG )İlköğretime dayalı en az üç yıl süreli öğretim veren genel, meslekî ve teknik liseler ile meslekî ve teknik eğitim merkezlerini ve açıköğretim lisesini,
"Müdür", okul müdürünü,
"Uyarma", öğrencinin davranışlarında kusurlu olduğuna yazı ile dikkatinin çekilmesini,
"Mahrumiyet", öğrencinin belli bir süre için spor çalışmalarına, okul gösteri ve gezileri gibi ders dışı eğitici ve toplu faaliyetlere alınmamasını,
"Kınama", öğrenciye cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının yazılı olarak bildirilmesini,
"Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma", öğrencinin bir günden beş güne kadar okulun açık olduğu sürede okula devamına izin verilmemesini,
"Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma", öğrencinin, başka bir okulda öğrenime devam etmek üzere bulunduğu okuldan uzaklaştırılmasını,
"Örgün Eğitim Dışına Çıkarma", öğrencinin devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramayacak şekilde okuldan tasdikname ile uzaklaştırılmasını,
"Öğretim Yılı", okulların açıldığı günden bir sonraki öğretim yılının başlama tarihine kadar olan süreyi,
"Ders Yılı", derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki kanaat dönemini veya iki dönemi kapsayan süreyi,
"Kanaat Dönemi", derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,
"Dönem", en az 90 iş gününü kapsayan eğitim ve öğretim süresini,
ifade eder.
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Öğrencilerin Uyacağı Kurallar
Madde 5- Öğrencilerden;
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına, toplumun ahlâk kurallarına ve okul düzenine uymaları, çevreye iyi örnek olmaları,
b) Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalmaları, korumaları ve kollamaları,
c) Doğru sözlü, dürüst ve çalışkan olmaları, yalan söylememeleri,
ç) Çevresindeki kişilere, öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına karşı saygılı hoşgörülü ve çevreye iyi örnek olmaları,
d) Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdî olduğunu unutmamaları, onları sevip saymaları onur ve haklarına saygı göstermeleri,
e) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,
f) Sigara, içki ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddeleri kullanmamaları,
g) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, değerlendirilmesi gereken zamanın kaybolmasına neden olan, insanı istenmeyen sonuçlara sürükleyen kumar ve benzeri oyunlardan uzak kalmaları,
h) İçkili ve zararlı yerlere gitmemeleri,
ı) İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,
i) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
j) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri,
k) Çevrenin tabiî, tarihi güzelliklerini korumak ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,
l) Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,
m) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularını ve bunları verimli ve yararlı kılacak irade yeteneklerini geliştirmeleri; böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını, millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,
n) (Ek: 26.2. 2002/24679 RG ) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları,
istenir.
Davranışların Kazandırılması
Madde 6- 5. maddede belirtilen kuralların, derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında, sosyal, kültürel ve benzeri tüm eğitici faaliyetlerde davranış olarak öğrencilere kazandırılmasına özen gösterilir.

İKİNCİ KISIM
Ödüllendirilecek Davranışlar, Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar, Onur Kurullarının Kurulması ve Çalışması
BİRİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirilecek Davranışlar, Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller
Madde 7- Okul disiplin kurulu, örnek, güzel davranışları, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerle ilgili olarak;
Dönem notu, hiçbir dersten 10'luk not sisteminde "5"'ten, 5'lik not sisteminde "2"'den az olmayan, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10'luk not sisteminde "7"'den, 5'lik not sisteminde "3.50"den aşağı olmayan öğrencilerin adlarını dönem sonlarında bir liste halinde okul yönetiminden ister.
Listeyi inceleyerek, davranış notu indirilmemiş öğrencilerin, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması, 10'luk not sisteminde "7.00-8.49", 5'lik not sisteminde "3.50-4.49" arasında olanların Teşekkür, 10'luk not sisteminde "8.50", 5'lik not sisteminde "4.50" ve daha yüksek olanların Takdirname ile ödüllendirilmesine karar verir.
Ayrıca, almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememekle beraber aşağıdaki şartlardan en az birisini taşıyan öğrencilerin, onur kurulu, öğretmenler veya okul yönetiminin teklifi üzerine "Onur Belgesi" ile ödüllendirilmesine karar verir ve en kısa sürede belgelerin verilmesini sağlar.
a) Hiç devamsızlığı bulunmamak.
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olmak.
c) Çeşitli yarışmalarda, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde üstün başarı göstermek.
ç) Eğitici kol çalışmalarında liderlik vasfı göstermek ve gösterdiği faaliyetlerle eğitime katkısı bulunmak.
d) Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilmiş olmak.
Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 8- Ödül takdir edilirken;
a) Öğrencinin okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Öğrencinin derslerindeki ilgisi,
c) Davranışın niteliği önemi ve çevresine iyi bir örnek teşkil edip etmediği,
ç) Çalışmaları ile eğitime katkı sağlayıp sağlamadığı,
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
Onur Kurulunca verilen ödüller yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Onur Kurullarının Kurulması ve Çalışması
Onur Genel Kurulu
Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 26.2. 2002/24679 RG) Öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okul düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek "Onur Genel Kurulu" oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.
Öğretmen ve öğrenci mevcudu fazla olan veya ikili öğretim yapılan okullarda da sabahcı ve öğlenci öğrenciler için ayrı ayrı "Onur Genel Kurulu" oluşturulabilir.
Onur Genel Kurulunun Görevleri
Madde 10- Onur Genel Kurulu; "Onur Kurulu"nu seçer, okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında tekliflerde bulunur.
Onur Genel Kurulu her dönem en az iki kez toplanır.
Onur Kurulu
Madde 11- (Değişik: 26.2. 2002/24679 RG) Onur Genel Kurulunda her sınıfın temsilcileri kendi aralarından bir öğrenciyi Onur Kurulu üyeliğine seçerler. Onur Genel Kurulu ayrıca son sınıf temsilcileri arasından bir öğrenciyi Onur Kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de Onur Kurulu ikinci başkanlığına yedek üye olarak seçer.
Sınıfları birer şube olan okullarda temsilciler, Onur Kurulunu oluşturur. Son sınıf temsilcisi aynı zamanda Onur Kurulu ikinci başkanı olur.
Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise Genel Kurulca seçilen temsilci ikinci başkan olur.
Temsilcilerde Aranan Nitelikler
Madde 12- Bir öğrencinin onur genel kurulu temsilciliğine veya onur kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;
a) Okul disiplinine aykırı bir davranışının bulunmaması,
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
c) Derslerdeki gayret ve başarısında üstünlük göstermesi,
ç) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması,
gibi nitelikleri taşıması gerekir. Bu nöteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası, alan öğrencilerin üyeliği
düşer.
Onur Kurulu Başkanı
Madde 13- Onur kurulu başkanı, disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenlerden biridir. Öğretmenler kurulu disiplin kurulu üyelerini seçerken, 20. madde esaslarına göre onur kurulu başkanını da seçer.
Onur Kurulunun Görevleri
Madde 14- Onur Kurulu;
a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce verilen veya temsilcilerce getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul müdürlüğüne bildirir.
b) (Değişik: 26.2. 2002/24679 RG) Okulda, örnek davranışlar gösteren, derslerinde başarılı, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılan farklı sınıflardan en az üç öğrenciyi belirleyerek ödüllendirilmek üzere okul yönetimine bildirir.
c) 7. madde hükümleri doğrultusunda öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirir veya ödüllendirilmesini disiplin kuruluna teklif eder.
ç) Müdür tarafından iletilen uyarma, mahrumiyet ve kınama cezasını gerektiren olayları inceler ve karara bağlar. Müdür, onur kurulunda karara bağlanan konuları gerektiğinde disiplin kuruluna gönderebilir.
d) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları engellemek amacıyla programlar hazırlayarak okul yönetimine sunar.
e) Okul kantininin sağlığa uygun koşullarda tutulması için gerekli önerilerde bulunur, alınması gereken tedbirleri okul yönetimine bildirir.
f) (Değişik: 26.2. 2002/24679 RG) Öğrenci nöbet işlerini ve sınıf başkanlığı seçimini, okul yönetimi ile iş birliği yaparak yürütür.
g) Gerektiğinde eğitici kol başkanlarıyla iş birliği yaparak okul ve çevresinin temizliği ve düzeni için faaliyetler plânlar ve uygular.
h) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için tedbirler alarak, anne ve babalarla iş birliği yapar.
ı) Okulun ve çevrenin temiz, düzenli ve sağlık kurallarına uygun bulundurulmasına katılımı sağlar.
Onur Kurulu Kararlarının Yazılması
Madde 15- Onur kurulunun bütün kararları, onur kurulu karar defterine yazılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Cezalar ve Davranışlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Cezayı Gerektiren Davranışlar
Disiplin Cezaları
Madde 16- Öğrencilere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;
a) Uyarma-Mahrumiyet-Kınama,
b) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma,
c) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma,
ç) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma,
cezalarından biri verilir.
Davranışlar
Madde 17- Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:
a) Uyarma-Mahrumiyet-Kınama cezalarını gerektiren davranışlar;
1. Görgü kurallarına uymamak,
2. Okulda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak,
3. Okulu ve çevresini kirletmek,
4. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yapmamak,
5. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymamak,
6. Okulda sigara içmek,
7. Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak,
8. Dersle ilgili araç ve gereçleri yanında bulundurmamak, bu konuda uyarılara aldırış etmemek,
9. Yalan söylemek,
10. Duvarları, sıraları kirletmek,
11. Yürürlükten kaldırıldı. ( 26.2.2002/24679 RG )
12. Okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, törenlere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara, atölye, lâboratuvar ve uygulama çalışmalarına katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra ayrılmak ve okulu terketmek,
13. Okul kitaplığından, lâboratuvarlarından, atölyelerinden, pansiyonundan veya spor yurdundan aldığı kitap, araç ve gereçleri geri vermemek, eksik vermek, kötü kullanmak,
14. Okul içinde veya dışında yöneticilere, öğretmenlere, arkadaşlarına ve okulun diğer personeline kaba ve saygısız davranmak,
15. Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
16. Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
b) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar:
1. Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
2. (Değişik: 26.2.2002/24679 RG) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayırımcılığı körükleyici semboller taşımak,
3. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilân, broşür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmak,
4. Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmak,
5. Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlâk dışı, ideolojik veya siyasî amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak,
6. Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
7. Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmek,
8. Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
9. Kumar oynamak veya oynatmak,
10. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
11. Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak, özürsüz olarak bayram törenlerine gelmemek,
12. (Ek: 26.2.2002/24679 RG) Okul ve çevresinde kavga etmek,
c) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar:
1. Hırsızlık yapmak,
2. Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
3. Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak, bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak,
4. Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilân ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak,
5. Okul sınırları içinde herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
6. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları tahrip etmek,
7. Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
8. Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara ve diğer görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, onların okulda veya eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel olmak,
9. Okula yaralayıcı, öldürücü silâh ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları bulundurmak,
10. Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak,
11. Okulda içki içmek, içkili olarak okula gelmek veya uyuşturucu madde kullanmak,
12. Türk Bayrağı'na, Sancağı'na kasıtlı olarak saygısızlık yapmak,
13. Millî ve manevî değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak, bu değerlere küfretmek,
14. Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
15. Okul içinde siyasî partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasî ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,
16. Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak,
17. (Ek: 26.2.2002/24679RG) Toplumun ortak değerleriyle bağdaşmayan ve eğitim-öğretim ortamını olumsuz yönde etkileyen davranışlarda bulunmak,
ç) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezasını gerektiren davranışlar:
1. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü toplu eylemlere katılmak,
2. Disiplin ile ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
3. Okulda uyuşturucu madde ticareti yapmak,
4. Yürürlükten kaldırıldı. ( 26.2.2002/24679 RG )
5. Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,
6. Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmayı kışkırtmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
7. Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
8. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları kasıtlı olarak tahrip etmek,
9. Okul içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silâh, patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddî ve manevî zarara yol açmak,
10. Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek, işkence yapmak veya yaptırmak,
11. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak,
12. "Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmezliği" ilkesine ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdî veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,
13. Yol kesmek, adam kaçırmak, haraç almak.
Kayıtlı

..Bu YoLDa GeRi DöNüLMeZ..

BİZ BU VATAN AŞKIYLA BÜYÜDÜK ANA

Özbek Türkmen Tırgız Uygur Tatar avdar bir bunlar bir duydunmu  ana yurd  TÜRMENİSTAN

Bize göre değil bizim için değil siyaha beyaz demek çirkine oh ala zalime pekala yoksula olmaz demek biz böyle görmedik haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik bu şehirde olmaz terkedip gitmeli Y. K . yenilmemeli.

                       _-"CeYHuN"-_
cCc
Yeni üye
*

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 10


« Yanıtla #1 : 30 Mayıs 2007, 19:04:24 »

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar ve
Uygulama ile İlgili Esaslar
Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 18- Disiplin cezaları takdir edilirken;
a) Öğrencilerin kişisel özellikleri,
b) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,
c) Davranışın yapıldığı zamanki öğrencinin psikolojik durumu,
ç) Öğrencinin okul içinde ve dışındaki genel durumu,
d) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti,
e) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
f) Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce ceza alıp almadığı,
g) Öğrencinin tüm kişiliği değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması gerektiği,
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
Uygulama ile İlgili Esaslar
Madde 19- Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasının uygulanmasında;
1. Pansiyonlu okullarda, bu cezayı alan öğrencilerin disiplin olayının özelliği ve öğrencinin cinsiyetine, yaşına, ailesinin durumu ve oturma yerinin okula uzaklığına göre disiplin kurulu kararı ile cezalı bulunduğu süre içinde pansiyonda kalıp kalmamasına ve yemekhaneden yararlanıp yararlanmamasına karar verilir.
2. Pansiyonda kalması engellenen öğrenci, velisine teslim edilir.
3. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası devamsızlıktan sayılmaz.
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasının uygulanmasında;
Bu cezayı alan öğrenci ilgili okul müdürlüğü ve valiliğin olumlu görüşlerinin alınması şartı ile öğretim yılı sonunda eski okuluna dönebilir.
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasının uygulanmasında;
Öğrencinin devam zorunluluğu bulunan okullara tekrar kayıt yaptırmasının mümkün olamayacağı hususu açıkca belirtir.
ç) İşlenen suçlar ile bu suçların karşılığı olan cezalar uyumlu bir şekilde tespit edilir.
d) Tutuklu ve gözetim altında bulunan öğrencilerin savunmaları ilgili makamlara müracaat edilmek suretiyle alınır.
e) Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde veya okul dışında olup doğrudan okul yönetimine duyurulan, yasal soruşturmayı gerektiren bir suç işlemeleri halinde ilgili makamları haberdar eder.
Kamu suçlarından dolayı haklarında tutuklama kararı verilip yakalanamadıkları veya teslim olmadıkları ilgili makamlarca okula bildirilen öğrenciler, okul eklentilerinde barındırılmaz ve ders, sınav, lâboratuvar, uygulama gibi eğitim-öğretim çalışmalarına ve okulun diğer faaliyetlerine alınmazlar.
Bu öğrencilerin, okulda ve eklentilerinde bulunduklarının anlaşılması halinde okul yöneticilerince derhal ilgili makamlar haberdar edilir.
Haklarında kamu davası açılmış bulunan öğrenciler için disiplin soruşturması yapılır, kamu davasının sonucu beklenilmeden ceza uygulanır.
f) Disiplin cezalarından "uyarma" ve "mahrumiyet" cezaları müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ile onur ve disiplin kurullarınca, diğer cezalar ise yalnız disiplin kurulu tarafından verilir.
Okul müdürü gerektiğinde yazılı savunmasının alınması şartıyla öğrenciye doğrudan "kınama cezası" verilir.
Müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve onur kurulunca verilen cezalar yazılı olarak disiplin kuruluna bildirilir.
g) Öğrencilerin davranış notu; her ders yılı veya dönem başında 5'lik not sistemi uygulanan okullarda "5", 10'luk not sistemi uygulanan okullarda ise "10"dur.
Ceza alan öğrencilerin davranış notlarından 5'lik not sistemine göre;
1. "Okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezası için bir,
2. "Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma" cezası için iki,
3. "Örgün eğitim dışına çıkarma" cezası için üç,
not düşülür.
10'luk not sisteminde davranış notlarından cezalara göre 5'lik not sisteminde düşülen notun iki katı kadar not düşülür.
h) Öğrenciye cezayı gerektiren davranışından dolayı birden fazla disiplin cezası verilmez.
ı) Disiplin kurulunca verilen cezalar öğrencilerin dosyalarına işlenir.
i) Öğrencilere verilen;
1. "Uyarma", "Mahrumiyet", "Kınama", "Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma" cezaları Okul Müdürünün,
2. "Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma" cezası İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun,
3. "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezası Üst Disiplin Kurulunun,
onayından sonra uygulanır.
Üst disiplin kurullarında görüşülmesi gereken disiplin dosyaları en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir.
j) Cezalara itiraz edilmesi durumunda zaman kaybını önlemek için;
1. İtiraz dilekçesi, itirazda bulunulacak makama ulaştırılmak üzere okul müdürlüğüne verilir.
2. Okul müdürlüğü dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini 55 inci maddedeki belgelerle birlikte dilekçenin okul idaresine verildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde üst kurullara gönderir.
3. İtiraz sonuçlanıncaya kadar ceza uygulanmaz.
Kayıtlı

..Bu YoLDa GeRi DöNüLMeZ..

BİZ BU VATAN AŞKIYLA BÜYÜDÜK ANA

Özbek Türkmen Tırgız Uygur Tatar avdar bir bunlar bir duydunmu  ana yurd  TÜRMENİSTAN

Bize göre değil bizim için değil siyaha beyaz demek çirkine oh ala zalime pekala yoksula olmaz demek biz böyle görmedik haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik bu şehirde olmaz terkedip gitmeli Y. K . yenilmemeli.

                       _-"CeYHuN"-_
cCc
Yeni üye
*

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 10


« Yanıtla #2 : 30 Mayıs 2007, 19:05:04 »

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Okul Disiplin Kurulunun Kuruluşu,
Görevleri ve Çalışma Usulü
Okul Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Madde 20- Okul Disiplin Kurulu, her ders yılının ilk ayı içerisinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, onur kurulu ikinci başkanı ve okul aile birliğinin kendi içinden seçeceği bir öğrenci velisinden kurulur. Yeter sayıda öğretmen bulunmaması halinde, stajyer öğretmenler de disiplin kuruluna üye seçilebilir.
Kadrolu öğretmen sayısı altı veya daha az olan okullarda ücretli öğretmenler de oylamaya katılabilirler ve üye seçilebilirler.
Yapılan seçimde oyların eşit çıkması halinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş olur. Kıdemlerin de yıl olarak eşit olması halinde kur'aya başvurulur.
Disiplin kurulu üyelerinin görevi, yenisi kuruluncaya kadar devam eder. Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar.
Öğretmen ve öğrenci mevcudu geniş olan ve ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı disiplin kurulu kurulabilir.
Yedek Üyelik
Madde 21- Disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç de yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü yahut izinli bulunması halinde bu üyelik sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.
Açık Üyelik İçin Seçim
Madde 22- Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle disiplin kurulunun kurulmaması halinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır.
Disiplin Kurulu Başkanı
Madde 23- Disiplin Kurulunun başkanı müdür başyardımcısıdır. Bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya müdürün görevlendireceği üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda birinci yedek üye toplantıya katılır.
Okul Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 24- (Değişik: 26.2.2002/24679 RG ) Okul Disiplin Kurulu, okulun düzen ve disiplini hakkında görüşmeler yapar ve kararlar alır. Kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarda, varsa okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi ilgilileri, okul doktoru ve okul aile birliği başkanı da bulunur.
Okul Disiplin Kurulu;
a) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırılma yollarını arar.
b) Okul içinde ve dışında millî ve insanî bakımdan fazilet olarak kabul ettiğimiz iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.
c) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler, bu amaçla okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi'nden, sınıf veya danışman öğretmenlerden yararlanarak bunlarla sürekli iş birliği yapmak için gerekli kararları alır.
ç) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir "öğrenci kamuoyu" oluşturularak, disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.
d) Öğrencilerin haz duyacakları, onlara başarı hazzını tattıracak faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.
e) Her dönem başında toplanarak disiplin işleri bakımından okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gerekli tedbirler hakkında okul yönetimine tekliflerde bulunur.
f) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.
g) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleri ile alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor halinde okul yönetimine sunar.
h) Okul müdürünün havale edeceği disiplin olaylarını inceler, davranışların gerektirdiği kararları alır.
Toplantıya Çağrı
Madde 25- Disiplin Kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Disiplin kurulu gerektiğinde bilgi almak üzere sınıf ve danışman öğretmenleri ile rehberlik servisi yetkilisini toplantıya çağırabilir.
Toplantı ve Oy Çoğunluğu
Madde 26- Disiplin Kurulu, asıl üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Disiplin Kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarına bakmak ve sonuca bağlamak zorundadır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Asıl üyeler dışında toplantıya çağırılanlar oy kullanamazlar.
Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.
Kurula Sevk
Madde 27- (Değişik birinci fıkra: 26.2.2002/24679RG)Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan ve gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması halinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi(1) olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisinin en kısa zamanda vereceği rapor doğrultusunda konu Onur Kurulu veya Disiplin Kuruluna sevkedilebilir.
"Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi" bulunmayan okullarda ise konu okul müdürü tarafından doğrudan Onur Kurulu veya Disiplin Kuruluna sevkedilir.
(Değişik üçüncü fıkra:26.2.2002/24679 RG) Disiplin Kurulu, olayı kurula gelişinden en geç on gün içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayı ile bu süre bir hafta daha uzatılabilir.
İfadelerin Alınması ve Delillerin Toplanması
Madde 28- Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların önce disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay sınıfta, topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek disiplin kuruluna sunulur.
Kurula Çağrılma ve Savunma Alınması
Madde 29- Disiplin kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır. Sözlü savunmalar tutanağa geçirilir Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.
Kurula Tekrar Çağrılma
Madde 30- Disiplin kurulu gerektiğinde, disiplin kuruluna verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere kurula tekrar çağırır.
Bu öğrenciler çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.
İfade ve Savunma Vermek İstemeyenler
Madde 31- İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağırıldığı halde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan disiplin kuruluna verilenler hakkında 30. maddenin ikinci fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı halde gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.
Cezaların Takdiri
Madde 32- Bir öğrenciye ceza verilirken; 18 inci maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurulur.
Davranışların olumlu yönde olması veya öğrencinin davranışının değişeceğine kanaat getirilmesi durumunda disiplin kurullarınca bir alt gruptaki ceza verilebilir.
Gereken durumlarda varsa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisinin kayıtlarından yararlanılır.
Kararların Yazılması
Madde 33- Kararlar gerekçeli olarak "Disiplin Kurulu Karar Defteri"ne yazılır veya daktilo edilerek bu deftere yapıştırılır, cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler, kararlar, (EK-1)'e uygun şekilde yazılır.
Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürlüğüne sunulmasından, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işlerinden disiplin kurulu başkanı sorumludur.
Kararların Uygulanması
Madde 34- Disiplin Kurulunca verilen "Uyarma, Mahrumiyet, Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma" cezaları okul müdürünün onayı ile sonuçlandırılır. Öğrenciye duyurularak yürürlüğe konur.
"Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma" cezası İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun, "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezası ise Üst Disiplin Kurulunun onayından sonra uygulanır.
Müdür, disiplin kurulu kararını kanun, yönetmelik ve usule aykırı bulur veya yerinde görmezse gerekçesini de belirterek konunun bir daha incelenmesini disiplin kurulundan ister.
Disiplin Kurulu, müdürün itirazı ve gösterdiği nedenler doğrultusunda kararı yeniden inceler ve en geç beş iş günü içinde karara bağlar. Eski kararında ısrar etmesi halinde ısrarın gerekçesini belirtir.
İlçe Öğrenci Disiplin Kuruluna Gönderme
Madde 35- Müdür, disiplin kurulunun ısrar kararını uygun bulmazsa, kendi görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde İlçe Öğrenci Disiplin Kuruluna gönderir.
Okul Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 36- (Değişik: 26.2.2002/24679 RG) Okul Disiplin Kurulunca alınan ve okul müdürünün onayı ile yürürlüğe konulan Okul Disiplin Kurulu kararlarına karşı itiraz etmek isteyen veli veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde okul müdürlüğü kanalı ile İlçe Öğrenci Disiplin Kuruluna itirazda bulunabilirler.
Disiplin Kurulunun Kurulamaması veya Karar Verememesi
Madde 37- Disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu halde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda; müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, kendi görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere İlçe Öğrenci Disiplin Kuruluna gönderir.
Davranış Notunun Düzeltilmesi
Madde 38- (Değişik birinci fıkra: 26.2.2002/24679 RG) Disiplin Kurulu, davranış notu indirilmiş olan öğrencilerin durumunu ders kesiminde inceler, sonucu Öğretmenler Kurulunun görüşüne sunar.
Öğretmenler Kurulu; davranış notları indirilen öğrencilerin durumlarını değerlendirerek davranış notlarını iade edebilir.
Cezaların Dosyalara İşlenmesi ve Silinmesi
Madde 39- Ceza alan öğrencilerin bu durumları dosyalarına işlenir. İleriki ders yılı veya dönemlerde söz konusu davranışları bir daha tekrarlamamaları ve iyi hallerinin görülmesi durumunda, Okul Disiplin Kurulunun değerlendirmesi ve kararıyla, bu cezalarıyla ilgili kayıtları mezuniyet dönemleri içerisinde dosyalarından silinir.
Kayıtlı

..Bu YoLDa GeRi DöNüLMeZ..

BİZ BU VATAN AŞKIYLA BÜYÜDÜK ANA

Özbek Türkmen Tırgız Uygur Tatar avdar bir bunlar bir duydunmu  ana yurd  TÜRMENİSTAN

Bize göre değil bizim için değil siyaha beyaz demek çirkine oh ala zalime pekala yoksula olmaz demek biz böyle görmedik haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik bu şehirde olmaz terkedip gitmeli Y. K . yenilmemeli.

                       _-"CeYHuN"-_
cCc
Yeni üye
*

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 10


« Yanıtla #3 : 30 Mayıs 2007, 19:05:26 »

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu ile
Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Madde 40- İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu; ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, Okul Disiplin Kurulu Başkanlarının iştirakiyle teşekkül eder.
Aynı türde birden fazla resmî ve özel okul bulunan ilçelerde, ilçe disiplin kuruluna, okul disiplin kurulu başkanlarının her tür okul için kendi aralarında seçecekleri birer üye iştirak eder.
Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise İlçe Disiplin Kurulu; millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda teşekkül ettirilir.
Bir orta öğretim kurumu bulunan ilçelerde ilçe disiplin kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile okul disiplin kurulu başkanlarından oluşur.
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 41- İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu;
a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen okul disiplin kurulu kararlarını inceleyerek aynen veya değiştirerek karara bağlar.
b) Okul disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar, bu şekilde gelen dosyaları, dosyaların geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren beş iş günü içinde karara bağlar.
c) Okul disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrenci tarafından yapılan itirazları incelemek suretiyle verilen kararı öğrenci lehine değiştirir ya da itirazı reddeder.
ç) Okul müdürünün okul disiplin kurulu kararlarına yaptığı itirazı inceleyerek; itirazı reddeder veya değiştirerek karar verir.
d) Uygun bulduğu, örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını onaylamak üzere üst disiplin kuruluna gönderir.
İtirazen incelenmek üzere gelen dosyaları geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren beş iş günü içinde karara bağlar.
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 42- İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu kararlarına itiraz etmek isteyen okul müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, ilçe disiplin kurulu kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde üst disiplin kuruluna başvururlar.
Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak itirazlar 19. maddenin (j) bendi hükümleri doğrultusunda okul müdürlüğü kanalı ile yapılır.
Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Madde 43- İl millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il merkezindeki orta öğretim kurumu müdürlerinin iştirakiyle teşekkül eder.
Aynı tür okul sayısı birden fazla olan il merkezlerinde Bakanlık öğretim birimlerini temsil edecek şekilde, okul müdürlerinin kendi aralarında seçecekleri birer müdür bu kurula iştirak eder.
Üst Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 44- Üst Disiplin Kurulu;
a) Üst disiplin kurulu ilçe öğrenci disiplin kurulundan onaylanmak üzere gönderilen kararları inceler ve karara bağlar.
b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılan itirazları inceleyerek öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder.
c) Okul müdürlerinin, ilçe millî eğitim müdürlerinin ilçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına yaptığı itirazları inceleyerek karar verir.
ç) Her dönem sonunda toplanarak; okullardaki disiplin durumunun genel bir değerlendirmesini yapar, gelecek yıllarda disiplin olaylarının önlenmesi yönünde alacağı kararları okullara ulaştırmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirir.
d) Her ders yılı sonunda il genelinde cereyan eden disiplin olaylarını "Öğrenci Disiplin Olayları Bilgi Toplama Formu"na doldurup doğrudan Bakanlık Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderir.
Üst Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 45- Üst Disiplin Kurulunun onayından sonra yürürlüğe giren "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezasına itiraz etmek isteyen millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, Üst Disiplin Kurulu kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlık Öğrenci Disiplin Kuruluna başvururlar.
Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu ile
Üst Disiplin Kurulunun Çalışma Usulleri
Toplantıya Çağrı
Madde 46- Disiplin kurulları, başkanının çağrısı üzerine toplanır.
Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu ve Üst Disiplin Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır.
Karar Süresi ve Usul İşlemleri
Madde 47- Disiplin kurulları, displin dosyasının kurula intikalinden itibaren en kısa sürede konuyu görüşmek üzere toplanır.
Kurullar dosyada eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır. Gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi isteyebilir. Görüşme tamamlandığında alınan kararın özeti üyeler tarafından bir tutanakla tespit olunur. Üst Disiplin Kurulunun karar verme süresi 15 günü geçemez.
Kararlar verildikleri tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde kuruldaki görevliler tarafından gerekçeli olarak oy birliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır; başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar sebeplerini yazar ve imzalarlar.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler ve Yürürlük
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetim Tedbiri
Madde 48- Müdür, suç işleyen öğrenciyi, bir taraftan disiplin kuruluna sevketmekle birlikte, gerektiğinde disiplin kuruluna sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler ders ve sınavlarla diğer faaliyetlere alınmazlar.
Disiplin Kurulu, davranışın öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer faaliyetlere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca yaratacak nitelik ve derecede ağır olması halinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.
Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç gün içinde öğrenci hakkında soruşturmaya başlanır ve disiplin kuruluna sevk ile en geç bir hafta içinde disiplin kurulunca durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir en çok iki kez daha yenilenebilir.
Buna rağmen disiplin işleri sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise Bakanlıkça yeni okulu tespit edilip sonuç okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalmayacağı hususu valiliğin onayına bağlanır.
Öğrencilerin sebep olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okulun ve eklentileriyle pansiyonların en çok üç gün öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.
Zararın Ödetilmesi
Madde 49- Okul mallarına zarar verildiği takdirde meydana gelmiş olan zararların ilgililere ayrıca ödettirilmesi için okul müdürlüğünce gerekli işlem yapılır.
Açık Öğretim Lisesi Sınavları ve Açık Öğretim Lisesi'nde Yüz Yüze Eğitim(2)
Madde 50-(Değişik:26.2.2002/24679 RG) Açık öğretim lisesi sınavlarına girenlerin veya açıköğretim lisesinde yüz yüze eğitim görenlerin davranışları 17 nci madde kapsamında değerlendirilirken;
a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alanlara, cezanın süresi kadar,
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanlara, süresiz olarak,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alanlara, süresiz olarak,
yüz yüze eğitimden uzaklaştırma cezası uygulanır.
Yüz yüze eğitim görenlerin davranışlarının değerlendirilmesi, eğitim gördükleri kurumca yapılır.
Ceza Alan Öğrencilerin Sınavları
Madde 51- (Değişik:26.2.2002/24679 RG) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler bu süre içinde katılamadıkları sınavların yerine sınava alınırlar.
Pansiyonlarda, Başka Okullarda ve İşletmelerde İşlenilen Suçlar
Madde 52- Kaldığı yurt veya pansiyonda, ders aldığı diğer okullarda veya işletmelerde meslek eğitimi görürken disiplin olaylarına karışan öğrencilerin bu durumları ilgililerce öğrencinin kayıtlı olduğu okula disiplin işlemi yapılmak üzere bildirilir.
Cezaların Bildirilmesi ve Uygulanması
Madde 53- "Uyarma", "mahrumiyet", "kınama" cezaları müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılarından biri, diğer cezalar müdür tarafından öğrenciye bildirildikten sonra uygulanır.
Bütün cezalar velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi soruşturma dosyasında saklanır.
İşlemden kaldırılan disiplin olaylarına ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.
Ödüllerin Verilmesi
Madde 54- Disiplin Kurulunca taltif edilen öğrencilerin adları özel olarak yapılacak bir toplantıda veya bayrak töreninde disiplin kurulu üyelerinin ve diğer öğretmenlerin huzurunda öğrencilere duyurulur.
Takdir, Teşekkür ve Onur Belgeleri velilere ulaştırılmak üzere ilgili öğrencilere verilir.
Bir ders yılının her iki döneminde, "Takdirname" alanlar ile bir önceki dönemde takdirname alıp okulu süresinden önce bitirenler, okulun yıllık İftihar listesine alınırlar. Bu liste okul idaresinin uygun göreceği bir günde bütün öğrenciler huzurunda müdür tarafından okunur.
Düzenlenecek Belgeler
Madde 55- Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada aşağıdaki belgeler bulunur.
a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler,
b) Okul Disiplin Kurulu kararı onaylı örneği, (EK-1)
c) Üst Disiplin Kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ilâve olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu kararının onaylı örneği, (EK-2)
ç) Bakanlık Öğrenci Disiplin Kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca Üst Disiplin Kurulu kararının örneği, (EK-3)
d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe,
e) Kararların bildirildiğine ilişkin Tebellüğ Belgesi. (posta alındısı)
Bilgi Formu
Madde 56- Dönem ve ders yılı sonlarında okul müdürlüklerince; "Öğrenci Disiplin Olayları Bilgi Formu"nun kendi okulundaki bilgileri ilgili hanesine işleyerek ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilçedeki okulların toplu sonuçlarını il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlüklerince de ildeki okul türlerine göre gelen sonuçlar birleştirilerek Bakanlık Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Gelen formlar ilgili Dairece değerlendirilip, sonuçları okulların bağlı bulundukları öğretim dairelerine bilgi için gönderilir.
Madde 57- Bu Yönetmelikte sayılanlar dışında kalan diğer disiplin olayları da soruşturulur ve davranışın niteliğine göre disiplin kurulunca disiplin cezalarından biri takdir edilir.
Madde 58- (Değişik: 26.2.2002/246879 RG) Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın öğretim yılı içinde tekrarlanması veya bu davranışın başka bir okulda gösterilmesi hâlinde disiplin suçunun niteliği hangi cezayı gerektiriyorsa bir derece ağır ceza uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 59- 21/10/1978 gün ve 16441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği ek ve değişiklikleri, bu Yönetmelikle ilgili genelge ve emirler ile diğer yönetmeliklerin teşekkür ve takdirname verilmesi ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- İlköğretim kurumlarına ait bu konuda bir Yönetmelik çıkıncaya kadar 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için bu Yönetmeliğin 16. maddesinin a, b, c bentlerindeki hükümler esas alınır.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren disiplin kurulları bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme
Yürürlük
Madde 60- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 61- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
__________________________________________________
(1) Yönetmeliğin 24, 27 ve 32'inci maddelerinde geçen "rehberlik servisi" ifadesi,26/2/2002/ tarihli ve 24679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu maddenin başlığı "Okul Dışından Bitirme Sınavları" iken, 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 12'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir."
Kayıtlı

..Bu YoLDa GeRi DöNüLMeZ..

BİZ BU VATAN AŞKIYLA BÜYÜDÜK ANA

Özbek Türkmen Tırgız Uygur Tatar avdar bir bunlar bir duydunmu  ana yurd  TÜRMENİSTAN

Bize göre değil bizim için değil siyaha beyaz demek çirkine oh ala zalime pekala yoksula olmaz demek biz böyle görmedik haramı bilmedik eğilmedik bükülmedik bu şehirde olmaz terkedip gitmeli Y. K . yenilmemeli.

                       _-"CeYHuN"-_
CNN
Uzman Üye
*****

Performans: 19
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 218


« Yanıtla #4 : 30 Mayıs 2007, 20:03:34 »

eeeee?Huh? amaç ne??
Kayıtlı
Zeki GÜRBÜZ
Genel Moderator
******

Performans: 1698
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3882


Çine Anadolu Öğretmen Lisesi


« Yanıtla #5 : 30 Mayıs 2007, 20:17:22 »

Öğrencimiz belki yönetmeliği ağır bulduğu için göndermiştir.Tartışalım diye... Wink
Kayıtlı    
       
        YURDUM
Ağladığım senin içindir
Güldüğüm senin için
Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin...
MUHARREM BUZ
Muharrem BUZ
Site Yöneticisi
*******

Performans: 1771
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2527


Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi


« Yanıtla #6 : 30 Mayıs 2007, 20:24:23 »

Şahsi düşüncem dir.Okuldan okula değişiklik gösterebilecek ve Türkiye kosullarında ciddiyetle uygulanabileceğine inanmadığım bir yönetmeliktir. Kişisel düşüncelerinizi yazarsanız sevineceğim. Çalışmalarınızda başarılar.
Kayıtlı


Yaş kırk dört yolun yarısı +9
Dante gibi ortasını geçtik ömrün.
Zeki GÜRBÜZ
Genel Moderator
******

Performans: 1698
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3882


Çine Anadolu Öğretmen Lisesi


« Yanıtla #7 : 30 Mayıs 2007, 21:04:02 »

Hocam yönetmelik ağır olduğu için mi uygulanabilir bulmuyorsunuz?
Kayıtlı    
       
        YURDUM
Ağladığım senin içindir
Güldüğüm senin için
Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin...
Cahit ERAYDIN
VIP Üye
******

Performans: 2063
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 4836


Cahit Eraydın coğ.öğrt.


« Yanıtla #8 : 30 Mayıs 2007, 21:13:08 »

Öğrenci bu yönetmeliği gönderirken amacınıda belitmesi gerekliydiki konu hakkında görüşlerimizi bildirelim,ama muhtemelen bu yönetmelikten hoşnut olmadığını belitmek istiyor sanırım.Fakat yönetmeliğin tam anlamıyla uygulandığı bir okul varmıki  acaba ,genelde çok mecbur kalınmadıkça  öğrenciye  ağır bir ceza verilmez,genelde yaptırımlar  kağıt üzeride kalır...
KayıtlıBayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak; eğer uğrunda ölen varsa vatandır
Zeki GÜRBÜZ
Genel Moderator
******

Performans: 1698
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3882


Çine Anadolu Öğretmen Lisesi


« Yanıtla #9 : 30 Mayıs 2007, 21:19:11 »

Hocam ben daha önce disiplin kurulu başkanlığı yaptım.Bu yönetmeliğin daha hafifi ile birçok öğrenciye gereken cezaları verdik.Yönetmeliğin uygulanması okuldaki öğretmen ve disiplin kurulunun elinde isterseniz yönetmeliği gayet güzel uygularsınız.Sanırım bazı okullarda "aman sorun çıkmasın" diye ceza vermekten kaçınılıyor ancak unutulan birşey var:düzgün,kurallara uyan öğrenciler doğru davranışlarının karşılığını görememiş,sorunlu öğrenciler onlarla aynı kefeye konulmuş oluyor,asıl sorun burada...
Kayıtlı    
       
        YURDUM
Ağladığım senin içindir
Güldüğüm senin için
Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin...
MUHARREM BUZ
Muharrem BUZ
Site Yöneticisi
*******

Performans: 1771
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2527


Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi


« Yanıtla #10 : 30 Mayıs 2007, 21:22:44 »

Ağırmı ? Hatırlayın bizim zamanımızdaki liseleri başka bir şey demem.
Bir veli artık gelip çok rahat bir sekilde öğretmeni haksız şekilde sorgulayıp rencide edebiliyor .Aynı şeyleri öğrencilerde yapabiliyor ve bu konuda idarecilerin önü bu yönetmelik ile kapanıyor diye düşünüyorum. ( Türkiye şartları ele  alındığın da tabi ) Bilirsiniz ki bizde yönetmelikler ile uygulamalar farklıdır. Bu da başka bir sorun
Kayıtlı


Yaş kırk dört yolun yarısı +9
Dante gibi ortasını geçtik ömrün.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic